Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 850 377

4 118 734

4 608 790

4 608 790

4 608 790

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

268 357

490 056

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,0

11,9

-

-

 

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
  2. hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  3. ĢIS digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
  4. meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNI).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

32

32

32

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

135,7

110

142

142

142

Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana

Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo

2,19/100

2,19/100

2,19/100

2,19/100

2,19/100

Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo

9,0/66

10,5/77

12,0/88

13,6/100

13,6/100

Hidrometrisko posteņu skaits

43

48

52

52

52

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana

Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km

1,40

1,40

2,22

2,22

2,22

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 098 117

3 366 474

3 856 530

3 856 530

3 856 530

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

268 357

490 056

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,7

14,6

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

490 056

490 056

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

490 056

490 056

Palielināti izdevumi ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2018.gadā pārbūvētiem un atjaunotiem 55 ūdensnoteku objektiem un 2 aizsargdambju objektiem

-

490 056

490 056

 

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

Apakšprogrammas mērķis:

  • plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

8

8

8

8

8

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

8,7

8,1

8,1

8,1

8,1

Dziļās drenāžas garums, km

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-