Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 907 476

3 850 377

4 118 734

4 118 734

4 118 734

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57 099

268 357

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,5

7,0

-

-

 

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
  2. hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  3. GIS digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
  4. meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNI).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

32

32

32

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

109,3

105

110

110

110

Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana

Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo

2,19/100

2,19/100

2,19/100

2,19/100

2,19/100

Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo

6,0/44

9,0/66

10,5/77

12,0/88

13,6/100

Hidrometrisko posteņu skaits

32

43

48

52

56

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana

Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km

1,34

1,40

1,40

1,40

1,69

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 155 216

3 098 117

3 366 474

3 366 474

3 366 474

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57 099

268 357

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

8,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

268 357

268 357

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

268 357

268 357

Palielināti izdevumi ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2017.gadā īstenotiem 38 projektiem.

-

268 357

268 357

 

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

Apakšprogrammas mērķis:

  • plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

8

8

8

8

8

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

8,4

8,4

8,1

8,1

8,1

Dziļās drenāžas garums, km

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-