Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 517 020

3 725 476

3 850 377

3 850 377

3 850 377

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 208 456

124 901

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,0

3,4

-

-

 

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
  2. hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  3. GIS digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
  4. meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNI).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

32

32

32

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

72

105

105

105

105

Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana

Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo

1,89/90

2,19/100

2,19/100

2,19/100

2,19/100

Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo

3,0/22

6,0/44

9,0/66

12,0/88

13,6/100

Hidrometrisko posteņu skaits

32

38

43

49

56

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana

Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km

0,87

1,26

1,40

1,40

1,40

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 517 020

2 973 216

3 098 117

3 098 117

3 098 117

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

456 196

124 901

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,1

4,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

124 901

124 901

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

124 901

124 901

ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2016.gadā īstenotiem 23 projektiem

-

124 901

124 901

 

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

Apakšprogrammas mērķis:

  • plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

-

8

8

8

8

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

-

8,4

8,4

8,4

8,4

Dziļās drenāžas garums, km

-

10,8

10,8

10,8

10,8

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

752 260

752 260

752 260

752 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

752 260

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-