Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 608 790

5 158 808

9 213 171

5 811 171

5 811 171

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

550 018

4 054 363

-3 402 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,9

78,6

-36,9

-

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
  2. hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  3. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
  4. meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)1

-

-

49 581

49 581

49 581

Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)2

160,3

144,8

205,1

205,1

205,1

Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana

Meliorētās zemju platības, par kurām sakārtota informācija (milj. ha)

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta/uzturēta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km)3

12

13,6

13,6

13,6

13,6

Hidrometriskie posteņi (skaits)

52

52

53

53

53

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana

Uzturēto ūdensnoteku garums (tūkst. km)

2,2

2,83

3,35

3,35

3,35

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs “Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)” izslēgts, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, noteikts jauns rezultatīvais rādītājs “Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

2 Rezultatīvā rādītāja “Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)” apjoma palielinājums sakarā ar nepieciešamību veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus aizsargdambjos, kuri ir invadēti ar latvāni.

3 Rezultatīvā rādītāja “Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km)” veiktas redakcionālas izmaiņas papildinot ar vārdu “uzturēta”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 856 530

4 406 548

8 460 911

5 058 911

5 058 011

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

550 018

4 054 363

-3 402 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,3

92,0

-40,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 054 363

4 054 363

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 524 900

3 524 900

Palielināti izdevumi PP “Valsts meliorācijas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums (visaptverošā inventarizācija)” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

122 900

122 900

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

3 402 000

3 402 000

Citas izmaiņas

-

529 463

529 463

Palielināti izdevumi ZM ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2020.gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 67 objektiem – ūdensnotekas 516,75 km garumā un atjaunotiem 13 objektiem – aizsargdambji 53,95 km garumā

-

529 463

529 463

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

Apakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pretplūdu hidrotehnisko būvju ekspluatācija un uzturēšana

Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)1

-

-

1 347

1 347

1 347

Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)

8,1

8,2

8,2

8,2

8,2

Dziļās drenāžas garums (km)

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs “Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)” izslēgts, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, noteikts jauns rezultatīvais rādītājs “Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-