Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot patērētāju kolektīvo interešu uzraudzību;
  2. īstenot preču un pakalpojumu drošuma un atbilstības uzraudzību;
  3. nodrošināt valsts metroloģisko kontroli;
  4. nodrošināt bīstamo iekārtu uzraudzību;
  5. īstenot reklāmas, e-komercijas un komercprakses uzraudzību;
  6. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
  7. informēt un konsultēt patērētājus;
  8. nodrošināt nebanku kredīta devēju un ārpus tiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Īstenoti projekti preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

11

11

11

11

11

Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

2 026

1 100

1 150

1 150

1 150

Veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

167

150

150

150

150

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

2 362

1 800

1 800

1 800

1 800

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

36 828

35 000

35 000

35 000

35 000

Patērētāju un komersantu strīdu alternatīva risināšana (risināto strīdu skaits)

-

250

200

200

200

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai (skaits)

10

8

8

8

8

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

180

175

200

200

200

Nebanku kredīta devēju un ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

-

80

81

81

81

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 771 405

1 952 913

2 383 111

2 383 111

2 383 111

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

181 508

430 198

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

22,0

-

-

Atlīdzība, euro

1 417 553

1 550 210

1 880 724

1 880 724

1 880 724

Vidējais amata vietu skaits gadā

90

92

96

96

96

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 313

1 371

1 601

1 601

1 601

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

36 192

36 192

36 192

36 192

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

430 198

430 198

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

419 096

419 096

Patērētāju tiesību aizsardzība (izveidotas 4 amata vietas)

-

416 782

416 782

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 314

2 314

Citas izmaiņas

-

11 102

11 102

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

11 102

11 102