Apakšprogrammas mērķis:

īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt uz riska vadības principiem balstītu preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģiskā uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
  2. nodrošināt ekodizaina uzraudzības sistēmas darbību;
  3. efektīvi uzraudzīt patērētāju tiesības, ņemot vērā iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī īpašas viegli ievainojamo patērētāju grupu vajadzības;
  4. nodrošināt patērētājiem palīdzību strīdu risināšanā, t.sk. stiprināt patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu;
  5. nodrošināt finanšu pakalpojumu uzraudzību, īstenojot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, kreditēšanas starpnieku un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, kā arī stiprināt iestādes kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai;
  6. nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību;
  7. sniegt patērētājiem palīdzību, informatīvo un konsultatīvo atbalstu;
  8. stiprināt būvizstrādājumu kontroli, īpaši būvlaukumos, kā arī ieviest uzraudzību un veikt pārbaudes un ekspertīzes droniem un kuģu aprīkojumam;
  9. stiprināt pārrobežu patērētāju aizsardzību un godīgu uzņēmējdarbības vidi, t.sk. ieviešot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu uzraudzību.

Programmas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

2 924

 

1 280

1 280

1 1801

1 180

Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

336

300

300

300

300

Licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)

161

50

50

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

1

1

1

1

1

Prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

230

200

200

1501

1501

Izstrādāta un ieviesta jauna informācijas sistēma iestādes funkciju efektivizēšanai un e-pakalpojumu nodrošināšanai

Veikti pasākumi informācijas sistēmas ieviešanai (skaits)

-

1

1

1

1

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

3 815

3 000

3 000

1 8001

1 8001

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

32 353

35 000

35 000

35 000

35 000

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

192

150

150

150

150

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

213

200

200

200

200

Nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

43

60

392

39

39

Ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

19

31

202

20

20

Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrēšana un uzraudzība (skaits)

11

8

8

8

8

Veicinātas saimnieciskās darbības veicēju labprātīgās darbības

Labprātīgo darbību īpatsvars patērētāju tiesību aizsardzības jomā (%)

97

85

85

85

85

Labprātīga pārkāpumu novēršana bez lietas uzsākšanas patērētāju tiesību aizsardzības jomā (%)

78

50

50

50

50

Labprātīgi veikto korektīvo darbību īpatsvars tirgus uzraudzības jomā (%)

100

95

85

85

85

Iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu īstenošana

Subjektu ziņošanas intensitātes pieaugums par NILLTPF aizdomīgiem darījumiem gadā (%)

-

-

20

20

20

Piezīmes.
1Samazinātās rādītāja vērtības 2024. un 2025. gadam, ņemot vērā finansējuma samazinājumu apakšprogrammā.
2 Samazinātās rādītāja vērtības 2023. – 2025. gadam, ņemot vērā uzraugāmo tirgus dalībnieku skaits samazinājumu.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 307 298

3 957 736

4 308 835

3 345 739

3 345 739

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

650 438

351 099

-963 096

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,7

8,9

-22,4

-

Atlīdzība, euro

2 659 595

2 892 767

3 279 912

2 726 016

2 726 016

Vidējais amata vietu skaits gadā

109

109

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 033

2 212

2 508

2 084

2 084

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

54 299

405 398

351 099

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

27 494

27 494

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

27 494

27 494

Vienreizēji pasākumi

-

1 058

1 058

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

-

1 058

1 058

Ilgtermiņa saistības

29 735

14 891

-14 844

Twinning projekts “Ukrainas Attīstības un ekonomikas, tirdzniecības un lauksaimniecības ministrijas institucionālās kapacitātes stiprināšana nacionālās kvalitātes infrastruktūras jomā”

29 735

 

14 891

-14 844

Citas izmaiņas

24 564

361 955

337 391

Samazināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "PTAC darbības procesu un sniegto pakalpojumu digitalizēšana",  ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam

3 050

-

-3 050

Palielināti izdevumi Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam īstenošanai (MK 13.12.2022. prot. Nr. 64 72.§ 3.1.2. apakšpunkts)

-

361 955

361 955

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

21 514

 

-

-21 514

 

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5.§, 18. un 20.punkts)

21 514

 

-

-21 514