Apakšprogrammas mērķis:

īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt uz riska vadības principiem balstītu preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģiskā uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
  2. ieviest ekodizaina uzraudzības sistēmu;
  3. efektīvi uzraudzīt patērētāju tiesības, ņemot vērā iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī īpašas viegli ievainojamo patērētāju grupu vajadzības;
  4. nodrošināt patērētājiem palīdzību strīdu risināšanā, t.sk. stiprināt patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu;
  5. nodrošināt finanšu pakalpojumu uzraudzību, īstenojot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, kreditēšanas starpnieku un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, kā arī ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas riskus;
  6. nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību;
  7. sniegt patērētājiem palīdzību un konsultatīvo atbalstu;
  8. stiprināt būvizstrādājumu kontroli, īpaši būvlaukumos, kā arī ieviest uzraudzību un veikt pārbaudes un ekspertīzes droniem un kuģu aprīkojumam;
  9. stiprināt pārrobežu patērētāju aizsardzību un godīgu uzņēmējdarbības vidi, t.sk. ieviešot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu uzraudzību.

Programmas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)2

1 393

1 150

1 2301

1 230

1 230

Ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)3

53

50

50

50

50

Ekodizaina preču testēšana (skaits)4

12

5

5

5

5

Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

287

300

300

300

300

Licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)5

54

50

50

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

1

1

1

1

1

Prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)6

151

150

1901

195

195

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

4 167

1 800

3 0001

3 000

3 000

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

34 817

35 000

35 000

35 000

35 000

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

133

150

150

150

150

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

202

200

200

200

200

Nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)7

57

60

60

60

60

Ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)8

29

31

31

31

31

Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrēšana un uzraudzība (skaits)9

10

8

8

8

8

Veicinātas saimnieciskās darbības veicēju labprātīgās darbības

Labprātīgo darbību īpatsvars patērētāju tiesību aizsardzības jomā (%)

-

-

85

85

85

Labprātīga pārkāpumu novēršana bez lietas uzsākšanas patērētāju tiesību aizsardzības jomā (%)

-

-

50

50

50

Labprātīgi veikto korektīvo darbību īpatsvars tirgus uzraudzības jomā (%)

-

-

95

95

95

Piezīmes.
1 Palielinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, ņemot vērā papilu piešķirto finansējumu Patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitātes stiprināšanai, būvizstrādājumu uzraudzības, kuģu aprīkojuma atbilstības un pārrobežu pārkāpumu novēršanas procedūras nodrošināšanai.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veiktas ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)”.
4 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veikta ekodizaina preču testēšana (skaits)”.
5 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veiktas licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)”.
 6 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)”.
7 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veikta nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)”.
8 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veikta ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)”.
9 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veikta kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju, kuri piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrēšana un uzraudzība”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 802 080

2 849 981

3 659 367

3 652 037

3 652 037

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47 901

809 386

-7 330

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

28,4

-0,2

-

Atlīdzība, euro

2 283 878

2 297 102

2 845 272

2 845 272

2 845 272

Vidējais amata vietu skaits gadā

103

103

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 848

1 829

2 175

2 175

2 175

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

36 192

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

44 146

853 532

809 386

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

14 890

-

-14 890

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

14 890

-

-14 890

 

Citas izmaiņas

29 256

853 532

824 276

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

9 256

 

-9 256

Samazināti izdevumi datu bāzes pilnveidošanai prioritārā pasākuma “Eiropas Padomes direktīvas pārņemšana tūrisma jomā un normatīvo regulējumu nodrošināšana attiecībā uz ekodizaina un energomarķējuma prasību ievērošanu” ietvaros

20 000

-

-20 000

Palielināti izdevumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitātes stiprināšanai, būvizstrādājumu uzraudzības, kuģu aprīkojuma atbilstības un pārrobežu pārkāpumu novēršanas procedūras nodrošināšanai, tai skaitā sešām jaunām amata vietām (MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 11.7.apakšpunkts)

-

853 532

853 532