Apakšprogrammas mērķis:

īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt uz riska vadības principiem balstītu preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģiskā uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;

2)   ieviest ekodizaina uzraudzības sistēmu;

3)   efektīvi uzraudzīt patērētāju tiesības, ņemot vērā iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī īpašas viegli ievainojamo patērētāju grupu vajadzības;

4) nodrošināt patērētājiem palīdzību strīdu risināšanā, t.sk. stiprināt patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu;

5) nodrošināt finanšu pakalpojumu uzraudzību, īstenojot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, kreditēšanas starpnieku un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, kā arī ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas riskus;

6)   nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību;

7)   sniegt patērētājiem palīdzību, informatīvo un konsultatīvo atbalstu;

 8) stiprināt būvizstrādājumu kontroli, īpaši būvlaukumos, kā arī ieviest uzraudzību un veikt pārbaudes un ekspertīzes droniem un kuģu aprīkojumam;

9)   stiprināt pārrobežu patērētāju aizsardzību un godīgu uzņēmējdarbības vidi, t.sk. ieviešot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu uzraudzību.

Programmas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

1 745

1 230

1 2801

1 280

1 280

Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

328

300

300

300

300

Licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)

72

50

50

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

1

1

1

1

1

Prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

163

190

2002

200

200

Izstrādāta un ieviesta jauna informācijas sistēma iestādes funkciju efektivizēšanai un e-pakalpojumu nodrošināšanai

Veikti pasākumi informācijas sistēmas ieviešanai (skaits)

-

-

1

1

1

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

4 562

3 000

3 000

3 000

3 000

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

41 847

35 000

35 000

35 000

35 000

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

129

150

150

150

150

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

298

200

200

200

200

Nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

56

60

60

60

60

Ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

23

31

31

31

31

Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrēšana un uzraudzība (skaits)

10

8

8

8

8

Veicinātas saimnieciskās darbības veicēju labprātīgās darbības

Labprātīgo darbību īpatsvars patērētāju tiesību aizsardzības jomā (%)

-

85

85

85

85

Labprātīga pārkāpumu novēršana bez lietas uzsākšanas patērētāju tiesību aizsardzības jomā (%)

-

50

50

50

50

Labprātīgi veikto korektīvo darbību īpatsvars tirgus uzraudzības jomā (%)

-

95

95

95

95

Piezīmes.

1Pievienots 2021. gada rādītājs “Ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)”.

2 Pievienots 2021. gada rādītājs “Ekodizaina preču testēšana (skaits)”

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 750 875

3 659 367

3 957 736

3 932 204

2 968 639

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

908 492

298 369

-25 532

-963 565

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,0

8,2

-0,6

-24,5

Atlīdzība, euro

2 293 976

2 845 272

2 892 767

2 882 825

2 327 402

Vidējais amata vietu skaits gadā

103

109

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 856

2 175

2 212

2 204

1 779

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

33 680

332 049

298 369

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

287 424

287 424

PTAC darbības procesu un sniegto pakalpojumu digitalizēšana

-

287 424

287 424

Ilgtermiņa saistības

-

29 735

29 735

Twinning projekts “Ukrainas Attīstības un ekonomikas, tirdzniecības un lauksaimniecības ministrijas institucionālās kapacitātes stiprināšana nacionālās kvalitātes infrastruktūras jomā”

 

29 735

29 735

Citas izmaiņas

33 680

14 890

-18 790

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

11 460

-

-11 460

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

14 890

14 890

Samazināti izdevumi, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam Patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitātes stiprināšanai, būvizstrādājumu uzraudzības, kuģu aprīkojuma atbilstības un pārrobežu pārkāpumu novēršanas procedūras nodrošināšanai

22 220

-

-22 220