Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.
  2. nacionālās identitātes stiprināšana, tai skaitā latviešu valodas un mazākumtautību kultūras savpatnības stiprināšanai;

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

-

-

3

1

1

Pilsoniskās sabiedrības attīstības pasākumi, kuros iesaistīti jaunieši (skaits)

-

-

1

0

0

Reģionos īstenotie pasākumi (skaits)

-

-

25

0

0

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

-

-

65

75

90

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

-

-

7

5

5

Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” iesaistītie dalībnieki (skaits)

-

-

15 000

15 000

15 000

Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

-

-

5

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

1853 457

1832 425

2132 425

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1853457

-21 032

30 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-1,1

16,4

Atlīdzība, euro

-

-

8 073

8 073

8 073

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

8 073

8 073

8 073

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1853 457

1853 457

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

262 570

262 570

Pilsoniskās līdzdalības attīstībai un sabiedrības saliedētībai

-

262 570

262 570

Citas izmaiņas

-

800 000

800 000

Finansējuma palielinājums NVO fonda darbības nodrošināšanai

-

800 000

800 000

Strukturālas izmaiņas

-

790 887

790 887

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.10.00 "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai

-

790 887

790 887