Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.
  2. nacionālās identitātes stiprināšana, tai skaitā latviešu valodas un mazākumtautību kultūras savpatnības stiprināšanai;

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

-

3

3

3

3

Pilsoniskās sabiedrības attīstības pasākumi, kuros iesaistīti jaunieši (skaits)

-

1

2

2

2

Reģionos īstenotie pasākumi (skaits)

-

25

0

0

0

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

-

65

77

90

90

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

-

7

5

5

5

Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” iesaistītie dalībnieki (skaits)

-

15 000

15 000

15 000

15 000

 Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

-

5

5

5

5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

0

1 853 457

1 832 232

2 132 392

2 132 392

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 853 457

 -21 225

300 160

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-1,1

16,4

-

Atlīdzība, euro

-

8 073

8 040

8 040

8 040

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

8 073

8 040

8 040

8 040

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

344 655

323 430

-21 225

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

160

-

-160

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

160

-

-160

Citas izmaiņas

344 495

323 430

-21 065

Pilsoniskās līdzdalības attīstībai un sabiedrības saliedētībai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 2. punkts)

-

23 430

23 430

Finansējuma palielinājums NVO fonda darbības nodrošināšanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 30. punkts)

-

300 000

300 000

Finansējuma samazinājums integrācijas pasākumu īstenošanai (MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46  3§ 2. punkts)

344 462

-

-344 462

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

33

-

-33