Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, ievērojot iekļaujošas līdzdalības principu, kas kalpo nacionālās identitātes, latviešu valodas, sociālās uzticēšanās, iedzīvotāju solidaritātes un sadarbības veicināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.
  2. nacionālās identitātes stiprināšana, tai skaitā latviešu valodas un mazākumtautību kultūras savpatnības stiprināšanai;

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

3

 

3

3

3

3

Atbalstītas mazākumtautību NVO (skaits)

-

-

16

16

16

Pasākumi pētījumos vai citos datu avotos balstītas saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības politikas attīstībai (skaits)

-

-

2

2

2

Pilsoniskās sabiedrības attīstības pasākumi, kuros iesaistīti jaunieši (skaits)

1

 

2

-

-

-

Reģionos īstenotie pasākumi (skaits)

5

-

5

5

5

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

71

77

76

76

76

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

7

5

3

3

3

Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” iesaistītie dalībnieki (skaits)

17 200

 

15 000

20 000

20 000

20 00

 Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

5

5

5

5

5

Projekti sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

-

-

5

5

5

Pasākumi par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību Eiropas un Pasaules vēstures kontekstā (skaits)

-

-

10

10

10

Vienojošas atceres kultūras attīstību veidojošas iniciatīvas (skaits)

-

-

2

2

2

Atbalstītas aktivitātes sabiedrības integrācijas veicināšanai, tai skaitā mazākumtautību kultūras savpatnības stiprināšana

Pasākumi mazākumtautības savpatnības stiprināšanas jomā (skaits)   

-

-

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 800 044

1 832 232

2 682 392

2 682 392

2 682 392

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 188

850 160

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

46,4

-

-

Atlīdzība, euro

13 498

8 040

8 040

8 040

8 040

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 498

8 040

8 040

8 040

8 040

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

850 160

850 160

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

550 000

550 000

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošana saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

550 000

550 000

Vienreizēji pasākumi

-

160

160

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

160

160

Citas izmaiņas

-

300 000

300 000

Finansējuma palielinājums NVO fonda darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 30. punktu

-

300 000

300 000