Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt diasporas latvisko identitāti un piederību Latvijai, atbalstot pasākumus latviešu valodas, kultūras un vēstures liecību apzināšanai un saglabāšanai diasporā un veicināt pilsonisko un politisko līdzdalību

Galvenās aktivitātes:

  1. latviskās identitātes stiprināšana diasporā, t.sk. veicinot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu - metodisks un materiāls atbalsts diasporai Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanai diasporas mītnes valstīs un līdzdalībai Dziesmu un deju svētkos Latvijā,
  2. diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma izpēte un saglabāšana,
  3. diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšana, pastāvīgi un sistemātiski stiprinot diasporas organizācijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē diasporas organizācijas un Latvijas publiskās pārvaldes iestādes, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas un materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalstītas aktivitātes diasporas latviešu piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, kultūras vērtību saglabāšanas un popularizēšanas veicināšanas jomās

Atbalstītas diasporas mākslinieciskās kopas mēģinājumu telpu nodrošināšanai (skaits)

-

-

37

37

37

Atbalstīta diasporas lielo reģionālo Dziesmu svētku un kultūras dienu pasākumu rīkošana (skaits)

-

-

1

1

1

Notikuši koncerti, teātri u.tml. pasākumi diasporas mītnes zemēs (skaits)

-

-

5

5

5

Atbalstīto vairākpaaudžu ģimeņu un jauniešu nometņu skaits

-

-

8

8

8

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumu (vairākpaaudžu saietos 3x3) dalībnieku skaits

-

-

1 300

1 300

1 300

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

-

-

60

60

60

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits) Atbalstītas aktivitātes diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai

Atbalstīta diasporas materiālās kultūras un vēstures institūciju darbība (institūciju skaits)

-

-

2

2

2

Digitalizēto diasporas arhīvu lapu skaits

-

-

20 000

20 000

20 000

Atbalstītas aktivitātes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits)

-

-

25

25

25

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

849 659

797 564

797 564

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

849 659

-52 095

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-6,1

-

Atlīdzība, euro

-

-

31 920

31 920

31 920

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

31 920

31 920

31 920

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

849 659

849 659

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

849 659

849 659

Finansējuma pārdale no apakšprogrammām 22.10.00 "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" un 22.13.00 "Mediju politikas īstenošana" diasporas pasākumu īstenošanai

-

849 659

849 659