Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt diasporas latvisko identitāti un piederību Latvijai, atbalstot pasākumus latviešu valodas, kultūras un vēstures liecību apzināšanai un saglabāšanai diasporā un veicināt pilsonisko un politisko līdzdalību

Galvenās aktivitātes:

  1. latviskās identitātes stiprināšana diasporā, t.sk. veicinot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu – metodisks un materiāls atbalsts diasporai Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanai diasporas mītnes valstīs un līdzdalībai Dziesmu un deju svētkos Latvijā,
  2. diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma izpēte un saglabāšana,
  3. diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšana, pastāvīgi un sistemātiski stiprinot diasporas organizācijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot finansējuma apguvē diasporas organizācijas un Latvijas publiskās pārvaldes iestādes, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas un materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstītas aktivitātes diasporas latviešu piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, kultūras vērtību saglabāšanas un popularizēšanas veicināšanas jomās

Atbalstītas diasporas mākslinieciskās kopas mēģinājumu telpu nodrošināšanai (skaits)

-

37

37

37

37

Atbalstīta diasporas lielo reģionālo Dziesmu svētku un kultūras dienu pasākumu rīkošana (skaits)

-

1

1

1

1

Notikuši koncerti, teātri u.tml. pasākumi diasporas mītnes zemēs (skaits)

-

5

5

5

5

Atbalstītas vairākpaaudžu ģimeņu un jauniešu nometnes (skaits)

-

8

8

8

8

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumu (vairākpaaudžu saietos 3x3) dalībnieki (skaits)

-

1 300

1 300

1 300

1 300

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

-

60

60

60

60

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits) Atbalstītas aktivitātes diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai

Atbalstītas diasporas materiālās kultūras un vēstures institūcijas (skaits)

-

2

2

2

2

Digitalizētas diasporas arhīvu lapas (skaits)

-

20 000

20 000

20 000

20 000

Atbalstītas aktivitātes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits)

-

25

26

26

26

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

0

849 659

788 235

797 435

797 435

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

849 659

-61 424

9 200

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-7,2

1,2

-

Atlīdzība, euro

-

31 920

21 791

21 791

21 791

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

31 920

21 791

21 791

21 791

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

364 867

303 443

-61 424

t. sk.:

Vienreizējie pasākumi

9 200

-

-9 200

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

9 200

-

-9 200

Citas izmaiņas

355 667

303 443

-52 224

Finansējuma palielinājums Diasporas likuma normu nodrošināšanai (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot. Nr. 6 1.§ 3. punkts)

-

303 443

303 443

Finansējuma samazinājums diasporas pasākumu īstenošanai (MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46  3§ 2. punkts)

355 538

-

-355 538

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

129

-

-129