Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt diasporas latvisko identitāti un piederību Latvijai, atbalstot pasākumus latviešu valodas, kultūras un vēstures liecību apzināšanai un saglabāšanai diasporā un veicināt pilsonisko un politisko līdzdalību.

Galvenās aktivitātes:

  1. latviskās identitātes stiprināšana diasporā, t.sk. veicinot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu – metodisks un materiāls atbalsts diasporai Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanai diasporas mītnes valstīs un līdzdalībai Dziesmu un deju svētkos Latvijā;
  2. diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma izpēte un saglabāšana,
  3. diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšana, pastāvīgi un sistemātiski stiprinot diasporas organizācijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot finansējuma apguvē diasporas organizācijas, Latvijā reģistrētas NVO un Latvijas publiskās pārvaldes iestādes, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas un materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstītas aktivitātes diasporas latviešu piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, kultūras vērtību saglabāšanas un popularizēšanas veicināšanas jomās

Atbalstītas diasporas mākslinieciskās kopas mēģinājumu telpu nodrošināšanai (skaits)

59

 

37

37

37

37

Atbalstīta diasporas lielo reģionālo Dziesmu svētku un kultūras dienu pasākumu rīkošana (skaits)

2

 

1

1

1

1

Notikuši koncerti, teātri u.tml. pasākumi diasporas mītnes zemēs (skaits)

5

5

5

5

5

Atbalstīto vairākpaaudžu ģimeņu un jauniešu nometņu (skaits)

5

 

8

7

7

7

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumu (vairākpaaudžu saietos 3x3) dalībnieki (skaits)

820

 

1 300

1 000

1 000

1 000

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

68

 

60

60

60

60

Atbalstītas aktivitātes diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai

Diasporas materiālās kultūras un vēstures institūcijas, kuru darbība tiek atbalstīta (skaits)

2

 

2

2

2

2

Digitalizētas diasporas arhīvu lapas (skaits)

7 000

20 000

-

-

-

Digitalizētas diasporas arhīvu vienības (vidēji 1-10 lapas) (skaits)

-

-

4 000

4 000

4 000

 Atbalstītas aktivitātes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits)

14

 

26

22

22

22

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

618 694

788 235

797 435

797 435

797 435

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

169 541

 

9 200

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,4

1,2

-

-

Atlīdzība, euro

24 921*

21 791

21 791

21 791

21 791

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 233

21 791

21 791

21 791

21 791

* Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

9 200

9 200

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

9 200

9 200

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

9 200

9 200