Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt brīvas un godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. stiprināt iestādes darbības kapacitāti, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem;
  2. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus, nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi;
  3. veicināt nozares dalībnieku un publisko personu izpratni par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru;
  4. stiprināt iestādes lomu un atpazīstamību starptautiskajā vidē.

Programmas izpildītājs: Konkurences padome

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Veikti prevencijas pasākumi (iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanu / tirgu izpētes skaits)

32

28/10

25/11

25/11

25/11

Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietas /konkurences situāciju tirgos izpētes skaits)

13

15/5

16/6

16/6

16/6

Veiktas padziļinātu inspekcijās iegūto datu (e-pierādījumu) analīzes (skaits )

-

8

8

8

8

KP novērsti ierobežojumi no publisko personu darbības (sasniegtā pozitīva rezultāta īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu %)

-

14

15

15

15

Pabeigts administratīvais process tiesā un spēkā atstātie KP lēmumi (īpatsvars %)

-

80

80

80

80

 Nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes veicināšana par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru

Panākts sadarbības partneru atbalsts konkurences ideju popularizēšanā un nodrošināta mērķauditoriju aptveramība (vadlīniju, atzinumu, semināru un citu pasākumu skaits)

-

-

100

100

100

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par KP darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars %).

-

85

85

85

85

Iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

38

31

34

34

34

Iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem

Darbinieku mainība (aizgājušo darbinieku skaits pret kopējo strādājošo skaitu %)

-

25

22

22

22

Darbinieku lojalitāte (darbinieku īpatsvars %, kuri aptaujā atbildējuši, ka turpinās tiesiskās attiecības ar iestādi turpmākos divus 2 gadus)

-

70

85

85

85

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 225 053

1 304 579

1 304 484

1 304 484

1 304 484

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

79 526

-95

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

-0,01

-

-

Atlīdzība, euro

1 087 208

1 166 453

1 194 358

1 194 358

1 194 358

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

50

50

50

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 775

1 898

1 991

1 991

1 991

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

810

4 964

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

95

-

-95

t. sk.:

Citas izmaiņas

95

-

-95

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

95

-

-95