Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt brīvas un godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem;
  2. būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana;
  3. nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru;
  4. iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Konkurences padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana1

Veikti prevencijas pasākumi (iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanu / tirgu izpētes skaits)

-

-

28/10

25/11

25/11

Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietas /konkurences situāciju tirgos izpētes skaits) 2

14

15

15/5

15/6

15/6

Veiktas padziļinātu inspekcijās iegūto datu (e-pierādījumu) analīzes (skaits )

-

-

8

10

10

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro izteiksmē vidēji 2018.-2020.gada periodā)

-

-


≥ 20


≥ 20


≥ 20

KP novērsti ierobežojumi no publisko personu darbības (sasniegtā pozitīva rezultāta īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu %)

-

-

14

15

15

Pabeigts administratīvais process tiesā un spēkā atstātie KP lēmumi (īpatsvars %)

-

-

80

80

80

 Nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru3

Panākts sadarbības partneru atbalsts konkurences ideju popularizēšanā un nodrošināta mērķauditoriju aptveramība (pasākumu skaits)

-

-

11

12

12

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par KP darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars %).

-

-

85

85

85

Iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

-

-

31

34

34

Iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem

Darbinieku mainība (aizgājušo darbinieku skaits pret kopējo strādājošo skaitu %)

-

-

25

20

20

Darbinieku lojalitāte (darbinieku īpatsvars %, kuri aptaujā atbildējuši, ka turpinās tiesiskās attiecības ar iestādi turpmākos 2 gadus)

-

-

70

70

70

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Nodrošināta konkurences aizsardzība un kontrole, nepieļaujot vai pārtraucot konkurenci ierobežojušās darbības konkrētajos preču tirgos”

2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietu skaits)”

3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Nodrošināta konkurences politika un kultūras attīstība”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 078 435

1 276 779

1 304 579

1 304 484

1 304 484

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

198 344

27 800

-95

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

18,4

2,2

-0,01

-

Atlīdzība, euro

985 475

1 160 653

1 166 453

1 166 358

1 166 358

Vidējais amata vietu skaits gadā

49

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 670

1 888

1 898

1 898

1 898

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 612

4 944

4 964

4 964

4 964

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

27 800

27 800

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

22 000

22 000

Konkurences padomes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana

-

22 000

22 000

Citas izmaiņas

-

5 800

5 800

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

5 800

5 800