Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. pastiprināti vērsties pret karteļiem, gan piemērojot preventīvus sodus un izmantojot brīdinājumus, gan informēšanas un izglītošanas līdzekļus;
  2. prioritizēt lietu izpēti, efektīvi sadalot resursus smagāko pārkāpumu atklāšanai un palielinot sabiedrības ieguvumu no iestādes darbības;
  3. veikt ietekmes uz konkurenci padziļinātu izvērtējumu prioritāros tirgos/nozarēs, veicināt konkurences politikas attīstību un regulējuma pilnveidošanu, konkurences neitralitātes principa nodrošināšanu privātu un publisku personu darbībā;
  4. ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu attiecībā pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses pārtikas preču mazumtirdzniecībā;
  5. ierobežot tirgus koncentrāciju, pieņemot lēmumus par tirgus dalībnieku apvienošanos;
  6. sekmēt iestādes darbības caurskatāmību, prakses apkopošanu un konkurences politikas skaidrošanu, sociālo partneru un klientu  (asociāciju, tirgus dalībnieku, publisko personu, nozaru ekspertu u.c.) iesaisti;
  7. veicināt Konkurences padomes kā efektīvas konkurences iestādes starptautisku atpazīstamību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Konkurences padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta konkurenci ierobežojošo darbību nepieļaušana un pārtraukšana konkrētajos preču tirgos

Veikta iespējamo pārkāpuma lietu izmeklēšana/tirgu izpēte, tajā skatā mazumtirdzniecībā (lietu, tirgus uzraudzību u.c. pasākumu skaits)

-

-

31

28

28

Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietu skaits)

20

15

15

15

15

Nodrošināta konkurences politikas un kultūras attīstība

Sniegti konkurenci regulējošo normatīvo aktu skaidrojumi un priekšlikumi normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanai (atzinumu skaits)

76

70

70

70

70

Īstenoti sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi, t.sk. preses konferences, publikācijas, tikšanās, semināri un apmācības (skaits)

32

30

30

30

30

Dalības OECD nodrošināšana (pasākumu skaits)

6

6

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 086 382

1 070 941

1 276 779

1 276 779

1 276 779

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15 441

205 838

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,4

19,2

-

-

Atlīdzība, euro

963 477

977 248

1 160 653

1 160 653

1 160 653

Vidējais amata vietu skaits gadā

47

49

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 708

1 662

1 888

1 888

1 888

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

4 944

4 944

4 944

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

205 838

205 838

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

144 570

144 570

Konkurences politikas īstenošana mazumtirdzniecībā un publisko personu darbībā (izveidotas 2 amata vietas)

-

142 968

142 968

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

1 602

1 602

Citas izmaiņas

-

61 268

61 268

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

3 578

3 578

Palielināti izdevumi apvienošanās lietu izskatīšanai, vienlaikus palielinot valsts pamatbudžetā prognozējamos ieņēmumus valsts pamatbudžetā no valsts nodevas par apvienošanās izvērtēšanu  atbilstoši MK 09.08.2016. sēdes prot. Nr.39, 48.§, 9.punktam

-

57 690

57 690