Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt brīvas un godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

 1. atklāt un preventīvi novērst būtiskus konkurences pārkāpumus un tirgus kropļojumus, kā arī nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, lai atbalstītu tirgus dalībniekiem darboties godīgas konkurences apstākļos:
  • atklāt būtiskos pārkāpumus jeb veicināt konkurenci prioritārās jomās;
  • efektīvi uzraudzīt publisko personu konkurences neitralitātes principu jeb uzraudzīt publisko personu un to kapitālsabiedrību darbību;
  • pilnveidot normatīvo regulējumu efektīvākas un Eiropas līmenī vienotākas konkurences aizsardzības nodrošināšanai.
 2. stiprināt Konkurences padomes kapacitāti, veidojot stipru, neatkarīgu un ietekmīgu valsts pārvaldes iestādi:
  • stiprināt cilvēkresursu kapacitāti;
  • attīstīt informācijas tehnoloģiju risinājumus efektīvākai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un atklāšanai;
  • uzlabot darba organizācijas procesu.
 3. veicināt nozares dalībnieku un publisko personu izpratni par brīvu un godīgu konkurenci, veidot konkurences politiku un kultūru nacionālā un starptautiskā līmenī, ieskaitot sabiedrības izglītošanu, sadarbības ar valsts pārvaldes iestādēm, starptautiska līmeņa partneriem un sabiedrību stiprināšanu:
  • nodrošināt pārdomātas un visaptverošas izglītojošas aktivitātes konkurences veicināšanas jomā, prioritāri koncentrējoties uz tirgus dalībniekiem un publiskām personām;
  • veicināt efektīvāku konkurenci, sadarbojoties ar citām iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī.

Programmas izpildītājs: Konkurences padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Iespējamo pārkāpumu izpēte (skaits)1

30

25

28

30

35

Augstas prioritātes tirgu izpētes (skaits)

10

11

12

13

14

Pasākumi konkurences neitralitātes nodrošināšanai (skaits)

6

8

9

9

9

Tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi (skaits)

22

16

16

16

16

Izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmi (skaits)

2

6

6

6

6

Izvērtēti iesniegumi un pieņemts padomes lēmums par konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem (skaits) 2

-

30

40

40

40

Padziļinātas inspekcijās iegūto datu (e‑pierādījumu) analīzes (skaits)

16

8

8

10

12

Novērsto ierobežojumu no publisko personu darbības īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu (%)

24

25

27

28

30

Pabeigto administratīvo procesu tiesā un spēkā atstāto Konkurences padomes lēmumu īpatsvars (%)

83

82

82

82

82

Veicināta karteļvienošanos atklāšana un novēršana publiskos iepirkumos uz ex-officio pamata

Publisko iepirkumu padziļināta pārbaude (skaits)

-

-

-

4

5

Novērsti digitālo platformu izraisītie konkurences kropļojumi un novērsta savstarpēji saskaņotu pretendentu piedāvājumu izvēle publiskos iepirkumos

Sniegti viedokli padomdevēju Komitejā EK lēmumu pieņemšanai (skaits)

-

-

1

2

3

Novērsta savstarpēji saskaņotu pretendentu piedāvājumu izvēle publiskos iepirkumos un veicināta karteļvienošanos atklāšana un novēršana

Atbilstoši pasūtītāja lūgumam izvērtēti publiskie iepirkumi un sniegts viedoklis (skaits)

-

-

24

24

24

Nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes veicināšana par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru

Pasākumi konkurences ideju popularizēšanai (skaits)

283

220

220

 230

230

Iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi  starptautiskajā vidē (skaits) 3

52

45

47

49

51

Iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem

Darbinieku mainība – aizgājušo darbinieku skaits pret kopējo strādājošo skaitu (%)

10

15

15

15

15

Darbinieku lojalitāte – darbinieku īpatsvars, kuri aptaujā atbildējuši, ka turpinās tiesiskās attiecības ar iestādi turpmākos divus gadus (%)

84

85

85

85

85

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas (skaits)”.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Izvērtēti iesniegumi par konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem (skaits)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 016 805

2 337 931

3 343 891

3 692 438

3 838 938

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

321 126

1 005 960

348 547

146 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,9

 

43,0

10,4

4,0

Atlīdzība, euro

1 695 666

2 053 965

2 951 229

2 992 964

2 992 964

Vidējais amata vietu skaits gadā

56

61

66

67

67

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 523

2 806

3 726

3 723

3 723

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 005 960

1 005 960

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

867 358

867 358

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, attīstot IT risinājumus, konkurences pārkāpumu efektīvākai izmeklēšanai

-

130 000

130 000

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot efektīvāku konkurences regulējuma izpildi un iekšējā tirgus pienācīgas darbības uzraudzību

-

516 640

516 640

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot atbalstu publisko iepirkumu rīkotājiem karteļvienošanās pazīmju konstatēšanā (tajā skaitā 5 jaunas amata vietas)

-

220 718

220 718

Citas izmaiņas

-

138 602

138 602

Palielināti izdevumi iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un uzraudzīt iekšējā tirgus pienācīgu darbību”, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam

-

53 178

53 178

Palielināti izdevumi Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot ECN+ direktīvā, direktīvā 2019/633/ES noteikto prasību izpildi un ieviešot efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 11.3.apakšpunkts)

-

85 424

85 424