Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt brīvas un godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. stiprināt iestādes darbības kapacitāti, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem;
  2. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus, nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi;
  3. veicināt nozares dalībnieku un publisko personu izpratni un rīcību brīvas un godīgas konkurences ievērošanā, konkurences politiku un kultūru;
  4. stiprināt iestādes lomu un atpazīstamību starptautiskajā vidē.

Programmas izpildītājs: Konkurences padome.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas (skaits)

-

-

25

25

25

Augstas prioritātes tirgu izpētes (skaits)

-

-

10

11

12

Pasākumi konkurences neitralitātes nodrošināšanai (skaits)

-

-

4

8

8

Tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi (skaits)

-

-

16

16

16

Izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmi (skaits)

-

-

6

6

6

Padziļinātas inspekcijās iegūto datu (e‑pierādījumu) analīzes (skaits)1

5

8

8

8

8

Novērsti ierobežojumi no publisko personu darbības (sasniegtā pozitīva rezultāta īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu) (%)2

21

20

22

25

30

Pabeigto administratīvo procesu tiesā un spēkā atstāto Konkurences padomes lēmumu īpatsvars (%)3

100

80

82

82

85

Nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes veicināšana par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru

Pasākumi konkurences ideju popularizēšanai (skaits)4

124

100

2005

220

220

Iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

43

34

45

45

45

Iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem

Darbinieku mainība – aizgājušo darbinieku skaits pret kopējo strādājošo skaitu (%)

32

20

20

18

15

Darbinieku lojalitāte – darbinieku īpatsvars, kuri aptaujā atbildējuši, ka turpinās tiesiskās attiecības ar iestādi turpmākos divus gadus (%)

62

85

85

85

85

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Veiktas padziļinātu inspekcijās iegūto datu (e-pierādījumu) analīzes (skaits)”.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “KP novērsti ierobežojumi no publisko personu darbības (sasniegtā pozitīva rezultāta īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu %)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Pabeigts administratīvais process tiesā un spēkā atstātie KP lēmumi (īpatsvars %)”.
4Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Panākts sadarbības partneru atbalsts konkurences ideju popularizēšanā un nodrošināta mērķauditoriju aptveramība (vadlīniju, atzinumu, semināru u.c. pasākumu skaits)”.
5 Palielinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, ņemot vērā papilu piešķirto finansējumu Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot ECN+ direktīvā, direktīvā 2019/633/ES noteikto prasību izpildi un ieviešot efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 399 497

1 304 484

2 143 139

2 179 441

2 264 865

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-95 013

838 655

36 302

85 424

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,8

64,3

1,7

3,9

Atlīdzība, euro

1 265 176

1 194 358

1 705 133

1 896 985

2 004 813

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

50

56

56

56

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 109

1 991

2 537

2 823

2 983

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 812

853 467

838 655

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

10 000

-

-10 000

Citas izmaiņas

4 812

853 467

848 655

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

4 812

 

-4 812

Palielināti izdevumi Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot ECN+ direktīvā, direktīvā 2019/633/ES noteikto prasību izpildi un ieviešot efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā, tai skaitā sešām jaunām amata vietām (MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 11.3.apakšpunkts)

-

853 467

853 167