Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
  2. hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  3. GIS digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
  4. meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

32

32

32

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

68,2

60

105

105

105

Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana

Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo

1,69/80

1,89/90

2,19/100

2,19/100

2,19/100

Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo

-

3,0/22

6,0/44

9,0/66

12,0/88

Hidrometrisko posteņu skaits

24

32

38

38

38

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana

Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km

0,8

0,8

1,26

1,26

1,26

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 503 928

2 517 020

2 973 216

2 973 216

2 973 216

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 092

456 196

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

18,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

456 196

456 196

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

456 196

456 196

 ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2015.gadā rekonstruētiem un renovētiem 59 objektiem – ūdensnoteku un aizsargdambju uzraudzībai, t.sk., 54 ūdensnotekām ar garumu 360,86 km un 5 poldera aizsargdambjiem ar garumu 45,24 km

-

378 350

378 350

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

77 846

77 846