Apakšprogrammas mērķis:

  • plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

-

-

8

8

8

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km

-

-

8,4

8,4

8,4

Dziļās drenāžas garums, km

-

-

10,8

10,8

10,8

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

752 260

752 260

752 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

752 260

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

752 260

752 260

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

752 260

752 260

Jaunizveidota valsts budžeta apakšprogramma atbilstoši MK 02.08.2015. sēdes prot. Nr.38. 49§ 10.punktam, palielināts finansējums ZM (ZMNI) izdevumiem – maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

-

752 260

752 260