Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt uzņēmējus, valsts pārvaldi un patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, kas ietver standartizāciju, akreditāciju un metroloģiju, paaugstinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju (eksportspēju) un radot pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu izstrādi;
  2. nodrošināt vienotu ES atzītu atbilstības novērtēšanas sistēmu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
  3. nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevī ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību;
  4. uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un nodrošināt to starptautisku atzīšanu.

Programmas izpildītāji: SIA “Latvijas Standarts”, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas standartizācijas sistēmas uzturēšana un attīstība

Adaptētie Eiropas standarti (skaits)

1 309

1300

1 300

1 300

1 300

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 210

2100

2 100

2 100

2 100

Nodrošināti akreditācijas pakalpojumi komersantiem

Nodrošinātas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma MLA ietvaros (skaits)

9

8

9

9

9

Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/ notificēto institūciju skaits)

311/22

293/23

293/23

298/23

298/23

Nodrošināta fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāze un mērvienību reproducēšana

Veikta Latvijas Nacionālo etalonu un References etalonu kalibrēšana (Nacionālo etalonu kalibrēšanas sertifikātu skaits/References etalonu skaits (iekšējā kalibrēšana))

6/12

x

x

x

x

Veikta Latvijas Nacionālo etalonu un References etalonu kalibrēšana (kalibrēto Nacionālo etalonu skaits/References etalonu skaits (iekšējā kalibrēšana))

-

2/5

2/5

3/5

2/5

Sniegti kalibrēšanas pakalpojumi (kalibrēto etalonu skaits)

-

10

10

10

10

Apstiprinātie mērīšanas līdzekļu tipi (skaits)

32

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

396529

386477

386477

386477

386477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10052

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,5

-

-

-