Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt uzņēmējus, valsts pārvaldi un patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, kas ietver standartizāciju, akreditāciju un metroloģiju, paaugstinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju (eksportspēju) un radot pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu izstrādi;
  2. uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un nodrošināt to starptautisku atzīšanu;
  3. nodrošināt vienotu ES atzītu atbilstības novērtēšanas sistēmu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
  4. nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevī ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību.

Programmas izpildītājs: Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, SIA “Latvijas Standarts”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas standartizācijas sistēmas uzturēšana un attīstība

Adaptētie Eiropas standarti (skaits)

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 100

2 000

2 100

2 100

2 100

Nodrošināti akreditācijas pakalpojumi komersantiem

Nodrošinātas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma MLA ietvaros (skaits)

7

8

8

8

8

Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/ notificēto institūciju skaits)

298/26

293/23

293/23

298/23

298/23

 Nodrošināta fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāze un mērvienību reproducēšana

Veikta Latvijas Nacionālo etalonu un References etalonu kalibrēšana (Nacionālo etalonu kalibrēšanas sertifikātu skaits/References etalonu skaits (iekšējā kalibrēšana))6

14/9

10/5

x

x

x

Veikta Latvijas Nacionālo etalonu un References etalonu kalibrēšana (kalibrēto Nacionālo etalonu skaits/References etalonu skaits (iekšējā kalibrēšana))6

-

-

2/5

3/5

2/5

Sniegti kalibrēšanas pakalpojumi (kalibrēto etalonu skaits)6

-

-

10

10

10

Apstiprinātie mērīšanas līdzekļu tipi (skaits)

33

20

20

20

20

6 Ņemot vērā, ka kalibrēšanas sertifikāti tiek izsniegti katrai etalona komplekta fiziskajai vienībai, veicot uzskaiti pēc izsniegto sertifikātu skaita, ir grūti identificēt vai ir veikta visa etalona komplekta kalibrēšana, tādējādi ar 2019.gadu kā rādītājs tiek noteikts nevis sertifikātu skaits, bet kalibrēto etalonu skaits.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019. gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

446 787

446 787

386 477

386 477

386 477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-60 310

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-13,5

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 310

-

-60 310

t. sk.:

Citas izmaiņas

60 310

-

-60 310

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Pārdalīts finansējums uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu atbalsta un administratīvo funkciju veikšanu valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (MK 10.04.2018 sēdes prot. Nr.19 36.§ 15.1.apakšpunkts)

60 310

-

-60 310