Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
  2. izstrādāt un ieviestintegrētās augu aizsardzības sistēmu;
  3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
  4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju;
  5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu aprites jomā;
  6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
  7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas jomā

15 050

15 050

15 050

15 050

15 050

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam (sertifikātu skaits)

23 572

33 300

33 300

33 300

33 300

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita

0,3

1,0

1,0

1,0

1,0

Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā

14 199

16 599

16 599

16 599

16 599

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā

14 604

9 275

10 485

10 485

10 485

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6 004 739

5 900 821

5 531 559

5 534 537

5 534 537

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-103 918

-369 262

2 978

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,7

-6,3

0,1

-

Atlīdzība, euro

3715 673

3720 532

3595 845

3598 823

3598 823

Vidējais amata vietu skaits gadā

179

179

179

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 711

1 716

1 657

1 658

1 658

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

39 883

33 504

37 227

37 227

37 227

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

499 262

130 000

-369 262

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

458 168

-

-458 168

Twinning projekts „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”

287 785

-

-287 785

Twinning projekts „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai”

170 383

-

-170 383

Citas izmaiņas

41 094

130 000

88 906

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam

85

-

-85

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas: samazināti izdevumi 41 009 euro apmērā, kas tika iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2019. un palielināti izdevumi 50 000 euro apmērā saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2020. - atlīdzībai 40 000 euro, lai nodrošinātu piemaksas par papildus darbu, novērtēšanas prēmijas par gada darba rezultātiem, kā arī precēm un pakalpojumiem 10 000 euro apmērā degvielas iegādei, augšņu paraugu noņemšanai, sēklu aprites kontrolei, kartogrāfu aprīkojuma iegādei (planšetdatori, ĢIS licences)

41 009

50 000

-8 991

Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2020.gadā, kas tiks izlietoti izdevumiem: atlīdzībai 64 000 euro, lai nodrošinātu samaksu pie summētā darba laika, piemaksām par papildu darbu un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 16 000 euro: degvielai, inspektoru aprīkojuma iegādei u.c.)

-

80 000

80 000