Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
  2. izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
  3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
  4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju;
  5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu aprites jomā;
  6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
  7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas jomā

12 084

15 050

15 050

15 050

15 050

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita

0,37

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

 Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam (sertifikātu skaits)

25 462

33 300

33 300

33 300

33 300

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita

0,74

1,0

1,0

1,0

1,0

Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā

11 946

14 199

16 599

16 599

16 599

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā

14 799

8 965

9 275

9 275

9 275

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 755 507

6 540 950

5 900 821

5 401 559

5 401 559

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

785 443

-640 129

-499 262

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

-9,8

-8,5

0,0

Atlīdzība, euro

3 094 443

3 725 439

3 720 532

3 491 845

3 491 845

Vidējais amata vietu skaits gadā

179

179

179

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 427

1 719

1 716

1 610

1610

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

28 951

33 504

33 504

33 504

33 504

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 139 306

499 177

-640 129

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 139 222

458 168

-681 054

Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54) īstenošana

657 143

287 785

-369 358

Twinning projekta Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai KS 15 IPA AG 01 16” īstenošanā

482 079

170 383

-311 696

Citas izmaiņas

84

41 009

40 925

Palielināti izdevumi VAAD 41 009 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri. Naudas līdzekļu atlikums izveidojies tāpēc ka, liela daļa ieņēmumu par maksas pakalpojumiem tiek saņemta gada pēdējos mēnešos, sevišķi novembrī, decembrī, un nav iespējams tik īsos termiņos izsludināt attiecīgus iepirkumus un veikt iegādes un saņemt pakalpojumus. Līdzekļi paredzēti dienesta darbinieku motivēšanai, atbilstoši “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14. panta divpadsmitajai daļai – noteikt piemaksas kompetentāko amatpersonu motivēšanai, ņemot vērā konkrētās amatpersonas ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā.

-

41 009

41 009

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018.protokolam Nr.40 21.§ 3.1. apakšpunktam.

84

-

-84