Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
  2. izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
  3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
  4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju;
  5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu aprites jomā;
  6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
  7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā.
     

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas  jomā

14 176

11 850

15 050

15 050

15 050

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita

0,36

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

 Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam

26 372

33 300

33 300

33 300

33 300

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita

0,69

1,0

1,0

1,0

1,0

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā

×

×

14 199

14 180

14 180

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas un sēklu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

-

-

-

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

×

×

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā

×

×

8 965

9 275

9 275

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

×

×

97,0

97,0

97,0

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 327 177

4 665 322

6 540 950

5 721 728

5 401 728

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

338 145

1 875 628

-819 222

-320 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,8

40,2

-12,5

-5,6

Atlīdzība, euro

2 756 886

2 852 355

3 725 439

3 620 570

3 491 845

Vidējais amata vietu skaits gadā

179

179

179

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 268

1 321

1 719

1 670

1 610

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

32 968

14 905

33 504

33 504

33 504

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

325 934

2 201 562

1 875 628

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

652 055

 652 055

Augu veselības un augu uzraudzības nodrošināšana

-

402 055

402 055

VAAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)

-

250 000

250 000

Ilgtermiņa saistības

-

1 139 222

1 139 222 

Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54) īstenošana

-

657 143

657 143

Twinning projekta „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai KS 15 IPA AG 01 16” īstenošana

-

482 079

482 079

Citas izmaiņas

325 934

410 285

84 351

Palielināti VAAD izdevumi 250 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto fitosanitāro eksporta pārbaužu palielinājumu, izdevumi nepieciešami darbinieku atlīdzībai, izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu fitosanitāro pakalpojuma elektronizāciju, informācijas sistēmas pilnveidošanu, degvielas iegādei, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojumam, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem

-

250 000

250 000

Palielināti izdevumi VAAD 153 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri,  par veiktajām eksporta kravu fitosanitārajām kontrolēm, ko VAAD nodrošina diennakts režīmā, par augšņu agroķīmiskajām izpētēm, kā arī par dienesta sagatavotajiem novērtējumiem augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai, izdevumus plānojot piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic fitosanitārās pārbaudes, piemaksām par nakts darbu, darbu svētku dienās un citām sociālajām garantijām, kā arī piemaksām , sociālo garantiju nodrošināšanai – veselības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kā arī izdevumiem precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar eksporta kravu pārbaudi.

-

153 000

153 000

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

7 240

7 240

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

45

45

Izdevumu samazinājums 2017. gadā piešķirtajam Ekonomikas ministrijas finansējumam, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldei statistikas datu ieguvi par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām

33 000

-

-33 000

Izdevumu samazinājums uz 2014.g.-2016.g. JPI piešķirtais finansējums VAAD dienesta transportlīdzekļu iegādei (MK 2013.gada 27.augusta protokols Nr.46, 102.§, 1.p.)

292 934

-

-292 934

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

 

 

Līdzekļu pārdale VAAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību, sakarā ar radušos ietaupījumu ieviesto efektīvāku un energotaupīgāku tehnoloģiju un risinājumu rezultātā, kas ļauj optimizēt izmaksas, samazinot vidējo degvielas patēriņu, apkures izdevumus, elektroenerģijas izdevumus un iekārtu un ierīču uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, kā arī saistībā ar ietaupījumu komandējuma un administratīvajiem izdevumiem, telpu nomai sakarā ar darba vietu optimizāciju reģionālajās nodaļās u.c., lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta darbinieku zaudēšanas risku

197 005

197 005

-