Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
  2. izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
  3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
  4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju;
  5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu aprites jomā;
  6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
  7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

13 403

11 850

11 850

11 850

11 850

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita

0,26

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas, augšņu izpētes un sēklu aprites jomā

23 516

21 886

22 964

23 164

23 455

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas un sēklu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam

28 714

33 300

33 300

33 300

33 300

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām, %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita

0,39

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 831 817

4 112 087

4 665 322

4 339 388

4 339 388

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

280 270

553 235

-325 934

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,3

13,5

-7,0

-

Atlīdzība, euro

2 601 271

2 555 373

2 852 355

2 829 555

2 829 555

Vidējais amata vietu skaits gadā

179

179

179

179

203

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 204

1 184

1 321

1 310

1 155

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 905

12 324

14 905

14 905

14 905

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

7 544

560 779

553 235

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

21 182

21 182

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri

-

21 004

21 004

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Citas izmaiņas

7 544

539 597

532 053

Palielināti VAAD izdevumi 355 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto fitosanitāro eksporta pārbaužu palielinājum, kā arī palielināti izdevumi VAAD 131 428 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri  par veiktajām eksporta kravu fitosanitārajām kontrolēm, ko VAAD nodrošina diennakts režīmā, par augšņu agroķīmiskajām izpētēm, kā arī par dienesta sagatavotajiem novērtējumiem augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai, izdevumus plānojot piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic fitosanitārās pārbaudes, piemaksām par nakts darbu, darbu svētku dienās un citām sociālajām garantijām, kā arī piemaksām , sociālo garantiju nodrošināšanai – veselības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kā arī lai nodrošinātu fitosanitāro pakalpojuma elektronizāciju, informācijas sistēmas pilnveidošanu, degvielas iegādei, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojumam, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem.

-

486 428

486 428

Palielināti VAAD izdevumi, pamatojoties uz ZM un Ekonomikas ministrijas saskaņoto transfertu, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldei statistikas datu ieguvi par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām

-

33 000

33 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

20 169

20 169

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

7 544

-

-7 544

ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”

7 544

-

-7 544