Programmas mērķis:

nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
  2. izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
  3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
  4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju, veikt pasākumus jaunās Augu veselības Regulas ieviešanai;
  5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu un šķirņu aprites jomā;
  6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
  7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā;
  8. veikt pasākumus, kas saistīti ar jaunās Oficiālās kontroles regulas ieviešanu.

Programmas izpildītājs: VAAD.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

13 238

15 050

15 050

15 050

15 050

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits)

22 875

33 300

33 300

33 300

33 300

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%)

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība

Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits)

17 591

16 599

16 599

16 599

16 599

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%)

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība

Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā (skaits)

14 333

10 485

10 485

10 485

10 485

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%)

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 551 090

5 531 559

5 663 869

5 686 741

5 686 741

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19 531

132 310

22 872

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,4

2,4

0,4

-

Atlīdzība, euro

3 794 769

3 595 845

3 743 602

3 743 602

3 743 602

Vidējais amata vietu skaits gadā1

179

179

184

184

184

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 737

1 657

1 682

1 682

1 682

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

62 935

37 227

30 000

30 000

30 000

Piezīmes.
1 Amatu skaita palielinājums atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 50. panta 1. punktam, 2019. gada 11. oktobra MK sēdes prot. Nr.47 7.§ 3.8 apakšpunktam un 5.punktam – VAAD, sākot ar 2020.gadu, papildu piešķirts nepieciešamais finansējums BREXIT seku likvidēšanai un jaunizveidotas 5 amata vietas, tai skaitā: 2 amata vietas tiek nodrošinātas no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ZM 08.04.2020. vēstule Nr. 01‑3.3/136 “Par Valsts augu aizsardzības dienesta amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu” par 5 amata vietu saskaņošanu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 947

168 257

132 310

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

20 697

-

-20 697

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

20 697

-

-20 697

Citas izmaiņas

15 250

168 257

153 007

Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri (MK 07.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

 

-

 

2 978

 

2 978

Palielināti izdevumi saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai", lai nodrošinātu atlīdzību jaunizveidotajām 3 amata vietām (MK 11.10.2019. sēdes prot. Nr.47 7.§)

-

71 867

71 867

Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2021.gadā: atlīdzībai 72 912 euro, lai nodrošinātu atlīdzību 2 jaunizveidotām vecākā inspektora amata vietām saistībā ar fitosanitārajām pārbaudēm uz UK (47 912 euro), 25 000 euro piemaksām par darbu svētku dienās, gada novērtēšanas prēmijai, atvaļinājuma pabalstiem un citām sociālajām garantijām pārējiem inspektoriem par fitosanitāro pārbaužu nodrošināšanu. Izdevumi 20 500 euro paredzēti degvielai, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojums un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas siltumnīcas stiklojuma atjaunošanai Lielvārdes ielā 36, Rīgā

-

93 412

93 412

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

15 250

-

-15 250