Programmas mērķis:

nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
  2. izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
  3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
  4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju, veikt pasākumus jaunās Augu veselības Regulas ieviešanai;
  5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu un šķirņu aprites jomā;
  6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
  7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā;
  8. veikt pasākumus, kas saistīti ar jaunās Oficiālās kontroles regulas ieviešanu.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

15 551

15 050

15 050

15 050

15 050

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%)

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits)

21 857

33 300

24 000

24 000

24 000

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%)

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība

Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits)

19 965

16 599

18 635

19 640

19 640

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%)

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība

Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā (skaits)

13 805

10 485

12 565

12 513

12 618

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%)

99,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 091 363

5 663 869

7 559 732

6 304 263

6 044 263

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-427 494

1 895 863

-1 255 469

-260 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,0

33,5

-16,6

-4,1

Atlīdzība, euro

3 979 206

3 743 602

4 506 205

4 204 986

4 101 008

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

184

184

184

184

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 759

1 682

1 986

1 861

1 824

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

94 938

30 000

121 763

95 164

74 154

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

719

1 896 582

1 895 863

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

887 406

887 406

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

530 000

530 000

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

357 406

357 406

Ilgtermiņa saistības

-

985 469

985 469

Palielināti izdevumi Twinning projekta “Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem” īstenošanai (52 547 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 372 307 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)

-

424 854

424 854

Palielināti izdevumi Twinning projekta “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” īstenošanai (105 170 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 16 716 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)

-

121 886

121 886

Palielināti izdevumi Twinning projekta “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” īstenošanai (288 729 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 150 000 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)

-

438 729

438 729

Citas izmaiņas

719

23 707

22 988

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

20 697

20 697

Palielināti izdevumi ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai, tai skaitā: 2 175 euro par ELFLA projekta ietvaros finansētā projekta “Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai, un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” iegādātās laboratorijas iekārtas augsnes granulometriskā sastāva noteikšanai, 835 euro par laboratoriju darba nepārtrauktības nodrošināšanai 2020. gadā iegādātā dīzeļģeneratora uzturēšanai

-

 

3 010

3 010

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

719

-

-719

Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu

719

-

-719