Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt finanšu instrumenta uzraudzību (t.sk. projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli);
  2. nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Administrēti projektu konkursi

Konkursu skaits

13

13

9

3

-

Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība

Projektu skaits

2 515

550

500

210

-

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2)1

152

149

64

19

-

Piezīmes.

1Ņemot vērā, ka samazinās uzraugāmo projektu skaits, samazinās arī sasniedzamais CO2 emisiju apjoms

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

67 805

59 000

112 939

33 176

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8 805

53 939

-79 763

-33 176

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,0

91,4

-70,6

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

59 000

112 939

53 939

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

59 000

112 939

53 939

Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai

59 000

112 939

53 939