Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
  2. nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Administrēti projektu konkursi

Konkursu skaits

13

13

13

10

4

Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība

Projektu skaits

2 531

2 515

550

250

50

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2)26

179

177

149

114

45

26Ņemot vērā, ka samazinās uzraugāmo projektu skaits, samazinās arī sasniedzamais CO2 emisiju apjoms

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

53 393

65 000

59 000

55 000

55 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 607

-6 000

-4 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,7

-9,2

-6,8

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

65 000

59 000

-6 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

65 000

59 000

-6 000

Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai

65 000

55 000

-10 000

Finansējuma pārdale no 33.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu CIS/VIDM/001 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšana" īstenošanu atbilstoši aktuālajām izmaksām

-

4 000

4 000