Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
  2. nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Administrēti projektu konkursi

Konkursu skaits

16

13

13

13

13

Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība

Projektu skaits

2614

2 545

2 515

2 447

2 447

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2)

-

177

177

177

177

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

39 759

66 006

65 000

55 000

55 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

26 247

-1 006

-10 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

66,0

-1,5

-15,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

66 006

65 000

- 1 006

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

66 006

65 000

-1 006

Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai

66 006

65 000

-1 006