Programmas mērķis:

radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot medijpratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. mediju atbalsta pasākumu īstenošana, atbalstot projektus ar augstāku finansiālo kapacitāti, veicinot atbalsta politikas ietekmes ilgtspēju;
  2. medijpratības attīstība;
  3. mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, iesaistot valsts institūcijas, kuru pārziņā ir atbalsta pasākumu īstenošana, mediju un medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)

Atbalstīti pētnieciskās žurnālistikas projekti (skaits)

-

-

10

10

10

Atbalstītie reģionālo mediju projekti (skaits)

-

-

40

40

40

Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)

68

 

57

71

71

71

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)

4

8

8

8

8

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)

3

2

4

4

4

Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)

2

3

7

7

7

Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai

Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)

225

45

45

45

45

Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)

122

35

35

35

35

Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)

2

2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 464 972

1 064 718

4 793 121

4 718 121

4 793 121

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-400 254

3 728 403

-75 000

75 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,3

350,2

-1,6

1,6

Atlīdzība, euro

4 668

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 668

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 728 403

3 728 403

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 600 000

2 600 000

Mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

2 600 000

2 600 000

Strukturālas izmaiņas

-

1 128 403

1 128 403

Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšanai, veicot finansējuma pārdali no budžeta resora 47. “Radio un televīzija” programmas 04.00.00 “Komerciālās televīzijas un radio’, saskaņā ar 24.08.2021. MK sēdes protokola Nr.57 52.§ 48.3. apakšpunktu

-

1 128 403

1 128 403