Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzību, tai skaitā dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu;
  2. nodrošināt 2009.-2014. gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projektu uzraudzību;
  3. nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju  un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti (2009-2014)

Veiktas uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati)

x

28

13

13

12

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” (skaits)

6

8

8

8

7

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 087 250

1 093 836

1 093 766

1 093 766

1 093 766

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 586

-70

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

-0,01

-

-

Atlīdzība, euro

870 439

876 294

876 224

876 224

876 224

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 395

1 432

1 432

1 432

1 432

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

70

-

-70

 

Citas izmaiņas

70

-

-70

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

70

-

-70