Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzību, t.sk. dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu;
  2. nodrošināt 2009.- 2014.gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projektu uzraudzību;
  3. nodrošināt 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti (2009-2014)

Veikti uzraudzības pasākumi projektiem pēc to pabeigšanas (pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati)

-

-

28

13

13

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” (skaits) 1

3

2

8

8

8

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Iesniegti un īstenoti projekti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” ietvaros (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 083 936

1 089 476

1 093 836

1 093 766

1 093 766

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

5 540

4 360

-70

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

0,5

0,4

-0,01

-

Atlīdzība, euro

847 321

871 934

876 294

876 224

876 224

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

51*

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 358

1 397

1 432

1 432

1 432

* viena amata vieta pārcelta uz apakšprogrammu 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 360

4 360

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 360

4 360

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

4 360

4 360