Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzību, t.sk. dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu;
  2. nodrošināt 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti ES fondu projekti (2007-2013)

Veikti uzraudzības pasākumi projektiem pēc to pabeigšanas (pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati)

-

580

459

-

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” ietvaros (skaits)

-

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 085 431

1 085 042

1 089 476

1 089 476

1 089 476

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-389

4 434

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,04

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

843 482

847 323

871 934

871 934

871 934

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 351

1 358

1 397

1 397

1 397

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

371

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 434

4 434

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 434

4 434

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

4 434

4 434