Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzību, tai skaitā dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu;
  2. nodrošināt 2009.-2014. gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projektu uzraudzību;
  3. nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti (2009-2014)

Uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (skaits)1

13

13

12

4

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” (skaits)

7

7

7

6

5

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Veiktas uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati)”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 070 544

1 093 766

1 105 807

1 105 807

1 105 807

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23 222

12 041

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,2

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

853 685

876 224

891 859

891 859

891 859

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 395

1 432

1 457

1 457

1 457

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 594

15 635

12 041

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 594

15 635

12 041

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 594

-

-3 594

Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021. gada 1. janvāri

-

15 635

15 635