27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.12.00. LIAA darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ES struktūrfondu projektu neatbilstību uzraudzību, ES un valsts budžeta finansējuma atgūšanu, dalību maksātnespēju un tiesvedību procesos;
  2. nodrošināt 2009. – 2014. gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projektu uzraudzību;
  3. nodrošināt 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu projektu īstenošanas atbalsta funkcijas;
  4. nodrošināt 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu;
  5. nodrošināt Covid-19 atbalsta programmu uzraudzību;
  6. nodrošināt Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto atbalsta programmu administrēšanu;
  7. nodrošināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākumu īstenošanas uzsākšanu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti (2009-2014)

Uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (skaits)

12

4

4

-

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” (skaits)

7

6

6

-

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2021-2027)

Iesniegti un īstenoti projekti DP (skaits)

-

-

15

15

15

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Covid-19 atbalsti

Uzraudzības pārbaudes izsniegtajiem atbalstiem Covid-19 atbalsta programmās

-

-

63

-

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ANM projekti (2022-2026)

Iesniegti un īstenoti projekti (skaits)

-

-

11

11

11

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 081 766

1 105 807

1 127 814

1 134 500

1 134 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24 041

22 007

6 686

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,2

2,0

0,6

-

Atlīdzība, euro

881 522

909 153

928 960

937 846

937 846

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 440

1 486

1 518

1 532

1 532

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 007

22 007

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

19 807

19 807

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

19 807

19 807

Vienreizēji pasākumi

-

2 200

2 200

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

-

2 200

2 200