Apakšprogrammas mērķis:

palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Dānija, Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Ukraina, Vācija, Austrija, Zviedrija, Baltkrievija, Ķīna (Pekina, Šanhaja), Somija, Itālija, Dienvidkoreja, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis (Sanfrancisko, Bostona), Kanāda;
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu un ārējās tirdzniecības portālu ExIm, izstrādājot komunikācijas interneta platformu “Eksporta un investīciju informācijas sistēma”;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, tai skaitā Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījums;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. organizēt biznesa forumus Latvijā un ārvalstīs;
 14. nodrošināt Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas “POLARIS process” īstenošanu;
 15. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei;
 16. veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIAA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības programmu izstrādē;
 17. izstrādāt un īstenot vienota Latvijas valsts ekonomiskā tēla mārketinga un ieviešanas plānu;
 18. īstenot pasākumus Latvijas dalībai pasaules izstādē EXPO 2020 Dubaijā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Ekonomikas ministrija.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

775

800

5001

500

500

Konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)2

1 597

945

945

600

600

Atbalstu saņēmušie komersanti organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs (skaits)3

527

370

2504

250

250

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Pēcapkalpošanas projekti(skaits)

99

120

120

120

120

Plānotās ārvalstu investīcijas (milj. euro)

-

-

92

120

140

Plānotās no jauna radītās darba vietas (skaits)

-

-

800

1 200

1 500

Proaktīvu piedāvājumu gatavošana potenciālajiem ārvalstu investoriem (skaits)

-

-

45

45

45

Diasporas uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaiste Latvijas tautsaimniecības izaugsmē

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (skaits)

70 691

150 000

150 000

150 000

150 000

Tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)5

15

10

10

10

10

Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā (skaits)

10

6

6

6

6

Dalība starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” un ar to saistīto pasākumu īstenošana

Paviljona patstāvīgā ekspozīcija (skaits)

-

-

1

-

-

Dalības starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” īstenošanas pasākumi (skaits)

 

 

6

7

-

Vienota Latvijas valsts tēla izstrāde un ar to saistīto pasākumu īstenošana

Proaktīvi lielapjoma atslēgas piedāvājumi potenciālajiem ārvalstu investoriem(skaits)

-

-

5

5

5

Plānotās ārvalstu investīcijas (milj. euro)

-

-

28

40

60

Plānotās ārvalstu investīcijas RIS3 nozarēs (milj. euro)

-

-

8

10

20

Plānotās no jauna radītās darba vietas (skaits)

-

-

200

300

500

Attīstīti un atbalstīti Latvijā vai Latvijai piesaistīti augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumi RIS3 nozarēs(skaits)

-

-

20

20

20

Latvijas mēroga kampaņas (skaits)

-

-

1

1

1

Starptautiska mēroga kampaņas (skaits)

-

-

2

2

2

Izveidota un uzturēta vienota Latvijas valsts tēla tīmekļa vietne (skaits)

-

-

1

1

1

Piezīmes.
1 Samazinās rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, jo aizvien vairāk ārvalstu kompānijas izmanto interneta resursus, lai iegūtu informāciju un uzsāktu komunikāciju ar atbilstoša profila Latvijas uzņēmumiem.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam“Sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Atbalstu saņēmušo komersantu skaits organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs”.
4 Samazinās rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, jo nebūs pieejams finansējums ERAF līdzfinansētajam projektam “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, lai segtu nacionālo stendu izdevumus un apmaksātu komersantiem ceļa izdevumus dalībai LIAA organizētajās tirdzniecības misijās.
5 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Noorganizēti tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 112 602

4 708 367

7 717 908

6 218 362

5 526 352

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

595 765

3 009 541

-1 499 546

-692 010

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,5

63,9

-19,4

-11,1

Atlīdzība, euro

1 753 194

1 756 872

2 259 667

2 130 067

2 032 725

Vidējais amata vietu skaits gadā

76

76

81

81

81

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 922

1 926

2 325

2 191

2 091

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

55 485

3 065 026

3 009 541

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

47 160

-

-47 160

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

47 160

-

-47 160

Ilgtermiņa saistības

-

1 257 500

1 257 500

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”

-

1 257 500

1 257 500

Citas izmaiņas

8 325

1 807 526

1 799 201

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

7 205

-

-7 205

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem saistībā ar breksita procesa jautājumiem (MK 11.10.2019 sēdes protokola Nr.47 7.§)

-

31 342

31 342

Palielināti izdevumi Latvijas uzņēmēju eksportspēju stiprināšanai, ieviešot valsts ekonomisko tēlu, tai skaitā piecām jaunām amata vietām (MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 11.5.apakšpunkts)

-

1 367 761

1 367 761

Palielināti izdevumi un citi pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu nomnieku komunālo maksājumu segšanu

-

408 423

408 423

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

1 120

-

-1 120