Programmas mērķis:

palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Dānija, Francija, Japāna, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Ukraina, Vācija, Austrija, Zviedrija, Uzbekistāna, Somija, Itālija, Dienvidkoreja, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis (Sanfrancisko), Amerikas Savienotās valstis (Bostona), Kanāda, Austrālija, Ķīna, Šveice);
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt valsts platformu biznesa attīstībai “Business.gov.lv”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu un pārtikas produktu portālu “Food Produkts In Latvia”;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, tai skaitā Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījums;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. organizēt ekonomisko žurnālistu vizītes uz Latviju;
 14. organizēt biznesa forumus Latvijā un ārvalstīs;
 15. nodrošināt Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas “POLARIS process” īstenošanu;
 16. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei;
 17. veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIAA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības modeļu izstrādē;
 18. izstrādāt un īstenot valsts ekonomiskā tēla mārketinga un ieviešanas plānu;
 19. īstenot ārvalstu filmu uzņemšanas Latvijā līdzfinansējuma programmu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

455

500

500

500

500

Konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

1360

 

600

 

600

 

600

3001

Atbalstu saņēmušie komersanti organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs (skaits)

354

250

250

250

250

Padziļinātas konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem (skaits)

-

200

200

200

200

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Pēcapkalpošanas projekti(skaits)

97

120

140

160

180

Plānotās ārvalstu investīcijas (milj. euro)

643

120

550

660

790

Plānotās no jauna radītās darba vietas (skaits)

2 650

1 200

2 400

2 500

2 600

Proaktīvu piedāvājumu gatavošana potenciālajiem ārvalstu investoriem (skaits)

65

45

108

130

150

Diasporas uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaiste Latvijas tautsaimniecības izaugsmē

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (skaits)

434 158

150 000

150 000

150 000

150 000

Tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)

30

10

10

10

10

Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā (skaits)

29

6

6

6

6

Vienota Latvijas valsts tēla izstrāde un ar to saistīto pasākumu īstenošana

Proaktīvi lielapjoma atslēgas piedāvājumi potenciālajiem ārvalstu investoriem(skaits)

8

5

5

-

-

Plānotās ārvalstu investīcijas (milj. euro)

232

40

60

-

-

Plānotās ārvalstu investīcijas RIS3 nozarēs (milj. euro)

212

10

20

-

-

Plānotās no jauna radītās darba vietas (skaits)

909

300

500

-

-

Attīstīti un atbalstīti Latvijā vai Latvijai piesaistīti augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumi RIS3 nozarēs(skaits)

20

20

20

-

-

Latvijas mēroga kampaņas (skaits)

1

1

1

-

-

Starptautiska mēroga kampaņas (skaits)

2

2

2

-

-

Izveidota un uzturēta vienota Latvijas valsts tēla tīmekļa vietne (skaits)

1

1

1

-

-

Ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšana

Atbalstītie ārvalstu filmu uzņemšanas projekti (skaits)

-

7

7

7

7

Piezīmes.
1  Samazinātās rādītāja vērtība 2025. gadā, jo izstrādājot komunikācijas interneta platformu Eksporta un investīciju informācijas sistēma (Business.gov.lv) uzņēmēji tirgus informāciju iegūs nepastarpināti sistēmā.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 983 924

8 708 468

8 983 509

7 735 963

7 735 963

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 724 544

275 041

-1 247 546

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,7

3,2

-13,9

-

Atlīdzība, euro

2 277 363

2 776 901

3 509 651

3 589 138

3 589 138

Vidējais amata vietu skaits gadā

81

85

891

89

89

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 343

2 723

3 286

3 361

3 361

Piezīmes.
14 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 312 334

1 587 375

275 041

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

985 388

985 388

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

-

689 867

689 867

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

295 521

295 521

Vienreizēji pasākumi

-

197 800

197 800

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

-

197 800

197 800

Ilgtermiņa saistības

692 199

-

-692 199

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”

692 199

-

-692 199

Citas izmaiņas

 620 135

404 187

-215 948

Samazināti izdevumi iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Jaunuzņēmumu nozares un  investoru tīkla attīstības veicināšana Latvijā”, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam

60 000

-

-60 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšanai 2022. gadā”

532 500

-

-532 500

Palielināti izdevumi Latvijas uzņēmēju eksportspēju stiprināšanai, ieviešot valsts ekonomisko tēlu, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 22.09.2020 prot. Nr.55 38.§ 11.5.apakšpunkts)

-

31 405

31 405

Samazināti izdevumi konsultatīvajam atbalstam Latvijas uzņēmējiem saistībā ar breksita procesa jautājumiem

27 635

-

-27 635

Palielināti izdevumi, ņemot vērā ieņēmumus  no nomniekiem izrakstītājiem rēķiniem par elektrību

-

133 240

133 240

Palielināti izdevumi, ņemot vērā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem palielinājumu par ārvalstu vīzītēm ar uzņēmēju dalību

-

189 416

189 416

Palielināti izdevumi no citu pašu ieņēmumu atlikuma, lai nodrošinātu iekštelpu kosmētisko remontu

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi, ievērojot VSAOI samazināmo finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 22.09.2020. sēdes prot.

Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts)  

-

126

126