Programmas mērķis:

  • valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācija;
  2. nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
  3. uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
  4. nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;
  5. nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
  6. nodrošināt ģeoinformācijas  sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
  7. nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada
plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits)

2

2

2

2

2

INSPIRE ģeoportālā pieejamās LĢIA pakalpes – WEB serviss (skaits)

65

47

-

-

-

Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)

603

616

632

640

640

ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)

45

47

-

-

-

Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)8

-

-

8

8

8

Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)

601

600

-

-

-

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits) 8

-

-

14

16

16

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Ortofoto kartes sagatavošana  intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)

68

32

30,7

33,6

35,7

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

389

545

406

410

410

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)

72

70

70

70

70

Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija  (Latvijas teritorijas daļu skaits)

21

25

22

22

22

Precīza digitāla reljefa sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem līdz 2020.gadam (% no visas teritorijas)

59

15,5

18,5

-

-

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits militārām vajadzībām (M),  civilām aviācijas vajadzībām (C))

4

3(M)

1(C)

3

2(M)

1(C)

-

-

-

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)9

-

-

3

3

3

Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)

Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)

4

4

4

4

4

8 Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos dokumentos, jauns rādītājs, kurš aizstāj iepriekšējo periodu rādītāju

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits militārām vajadzībām (M),  civilām aviācijas vajadzībām (C))

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada
plāns

2019. gada
plāns

2020. gada
prognoze

2021. gada
prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 981 316

6 125 426

7 978 768

7 254 106

7 254 106

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

144 110

1 853 342

-794 662

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,4

30,3

-9,1

-

Atlīdzība, euro

3 792 546

4 100 635

4 754 796

4 574 796

4 574 796

Vidējais amata vietu skaits gadā

276

276

278

278

278

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1120

1 212

 1 425

1 371

1 371

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

81 058

86 205

2 300

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

55 323

1 908 665

1 853 342

t. sk.:

Citas izmaiņas

55 323

1 908 665

1 853 342

Izdevumu samazinājums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem pamatojoties uz Ministru kabineta komitejas 2018.gada 29.janvāra sēdes prot.Nr.4 3.§ "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.37 1.§ "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevumu izpildi"

55 270

-

-55 270

Samazināti izdevumi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21§ “Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"""

53

-

-53

Palielināti izdevumi Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas (ĢPIS) tālākai attīstībai, LatPos sistēmas modernizācijai un pakalpojumu attīstībai, jaunas poligrāfijas iespiedmašīnas un tipogrāfijas klimata kontroles sistēmas iegādei (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19)

-

1 568 537

1 568 537

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri atvērto datu nodrošināšanai un interaktīvās platformas izveidei saistībā ar Latvijas armijas 100-gadi (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)

-

180 000

180 000

    t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

160 128

160 128

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes prot.Nr.7 30.§ 4.p. izpildi)

-

55 270

55 270

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums divu amata vietu nodrošināšanai

-

37 342

37 342

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus

-

65 000

65 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus

-

2 516

2 516