Programmas mērķis:

  • valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
  2. nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
  3. uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
  4. nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;
  5. nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
  6. nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
  7. nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gada (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits)

2

2

2

2

2

Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)

636

632

660

660

660

Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)

-

8

17

17

19

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)

-

14

28

28

28

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)

32

30,7

33,6

35,7

-

Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2022-2024) (% no valsts teritorijas)

-

-

-

-

30,7

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

392

406

400

500

500

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)

70

70

70

70

70

Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

22

22

8

1

8

Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km²)

-

-

100

100

100

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)

-

3

3

3

3

Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)

Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)

4

4

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gada (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5883 650

7978 768

7624 836

7602 224

7602 224

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2095 118

-353 932

-22 612

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,6

-4,4

-0,3

-

Atlīdzība, euro

4129 080

4 754 796

4882 442

4882 442

4882 442

Vidējais amata vietu skaits gadā

276

278

278

278

278

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 236

1 425

1 463

1 464

1 464

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 847

2 300

525

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1955 225

1601 293

-353 932

t. sk.:

Citas izmaiņas

1955 225

1601 293

-353 932

Samazināti izdevumi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21§ (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"")

85

-

-85

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu patstāvīgo globālo pozicionēšanas bāzes stacijas sistēmas LatPos darbību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§

-

1110 120

1110 120

Izdevumu samazinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri atvērto datu nodrošināšanai un interaktīvās platformas izveideisaistībā ar Latvijas armijas 100-gadi (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)

180 000

-

-180 000

Palielināts finansējums atlīdzībai, lai mazinātu nodarbināto mainību Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.19 1.§ 4.9.

-

298 731

298 731

Izdevumu izmaiņas Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas tālākai attīstībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokola Nr.17 52.§ 6.punktu

1775 140

119 900

-1655 240

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

72 542

75 542

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Bristen” atjaunošanu un pilnveidošanu

-

22 612

22 612

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509

-

8 915

8 915

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus

-

543

543

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu drukas darbus

-

18 786

18 786

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu drukas darbus

-

21 686

21 686