Programmas mērķis:

  • valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācija;
  2. nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
  3. uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
  4. nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemerkācijas kartes;
  5. nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
  6. nodrošināt ģeoinformācijas  sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
  7. nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu (LatPos, ĢIPIS) (skaits)

2

2

2

2

2

INSPIRE ģeoportālā pieejamās LĢIA pakalpes – WEB serviss (skaits)

-

65

47

55

65

Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)

585

600

616

632

640

ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)

-

45

47

55

65

Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)

-

560

600

620

620

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Ortofoto kartes sagatavošana  intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)

-

68

32

33.2

34.8

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

414

545

545

545

545

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)

60

60

70

70

70

Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija  (Latvijas teritorijas daļu skaits)

25

25

25

25

25

Precīza digitāla reljefa sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem līdz 2020.gadam (% no visas teritorijas)

-

61

15,5

18,2

15,0

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits, militārām vajadzībām (M),  civilām aviācijas vajadzībām (C))

3

2(M)

1(C)

4

2(M)

2(C)

3

2(M)

1(C)

3

2(M)

1(C)

3

2(M)

1(C)

Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)

Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)

4

4

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 143 391

6 204 411

6 125 426

7 988 663

7 443 543

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

61 020

-78 985

1 863 237

-545 120

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

-1,3

30,4

-6,8

Atlīdzība, euro

3 755 700

4 084 141

4 100 635

4 203 732

4 203 732

Vidējais amata vietu skaits gadā

270

276

276

276

276

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 131

1 199

1 212

1 243

1 243

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

91 685

112 344

86 205

85 752

85 752

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

781 712

702 727

-78 985

t. sk.:

Citas izmaiņas

781 712

702 727

-78 985

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Ģeodēziskās atskaites sistēmas modernizācija un ģeotelpiskās informācijas pieejamības uzlabošana valsts un pašvaldību operatīvajiem dienestiem, valsts informācijas sistēmām kopējai valsts aizsargspēju paaugstināšanai” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27§ 2.punktu

781 712

671 233

-110 479

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

194

194

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

16 300

16 300

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

15 000

15 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai Latvijas 100gades pasākuma ietvaros nodrošinātu grāmatas sagatavošanu par Latvijas militārās topogrāfijas vēsturi

-

15 000

15 000