Programmas mērķis:

  • valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
  2. nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošanu un uzturēšanu;
  3. uzturēt pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
  4. nodrošināt valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas demarkācijas kartes;
  5. nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
  6. nodrošināt militāro un civilo aeronavigācijas karšu sastādīšanu;
  7. nodrošināt pašvaldības ar vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem nepiecieša­majām topogrāfiskajām kartēm.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība  (reģistrēto sistēmu (LATPOS, ĢPIS) skaits))¹

2

2

2

2

2

INSPIRE Ģeoportālā pieejamās LĢIA tīmekļa pakalpes - WEB serviss (skaits)

-

-

65

70

75

Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)

570

585

600

616

632

ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)

-

-

45

45

50

Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)

-

-

560

580

600

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā  (Periodi: 2016-2018; 2019-2021)
(% no valsts teritorijas)

-

-

68

100

33

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

380

520

545

545

545

Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)

46

60

60

60

60

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

22

25

25

25

25

Precīza digitālā reljefa modeļa sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem līdz 2020.gadam
 (% no visas teritorijas)

-

-

61

77

95

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu  aktualizēšana (produktu skaits Militārām vajadzībām (M), Civilās aviācijas vajadzībām (C)

3(M)
2(C)

2(M)
2(C)

2(M)
2(C)

3(M)
2(C)

3(M)
2(C)

Starptautiskā sadarbība

Dalība starptautiskos projektos (pasākumu skaits)²

4

4

4

4

4

¹Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Valsts informācijas sistēmu uzturēšana (valsts informācijas sistēmas)”

² Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Starptautiskie projekti, kuros notiek dalība, lai realizētu noteiktās funkcijas un uzdevumus (līdzdalība projektos)”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 293 428

6 282 287

6 204 411

6 093 932

7 971 804

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

988 859

-77 876

-110 479

1 877 872

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,7

-1,2

-1,8

30,8

Atlīdzība, euro

3 278 611

3 764 384

4 084 141

4 084 141

4 186 873

Vidējais amata vietu skaits gadā

238

270

276

276

276

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 074

1 132

1 199

1 199

1 230

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

211 355

96 631

112 344

112 344

112 344

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 417 647

3 339 771

-77 876

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

22 250

22 250

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

22 250

22 250

Ilgtermiņa saistības

126 151

-

-126 151

Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu veikšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.novembrī sēdes prot.Nr.63, 30.§

126 151

-

-126 151

Citas izmaiņas

3 291 496

3 317 521

26 025

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes prot.Nr.15 58.§ 3.punktu  un palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes prot.Nr.17 44.§ 1.punktu, lai nodrošinātu ortofotokaršu sagatavošanu intensīvā ciklā un to bezmaksas nodošanu lietošanai valsts un pašvaldību funkciju izpildei

467 671

454 268

-13 403

Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un atjaunošana civil-militāro nepieciešamo funkciju nodrošināšanai optimālā ciklā un to bezmaksas nodošana lietošanai valsts un pašvaldību funkciju izpildei” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu

1 728 991

1 682 240

-46 751

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

152 935

399 301

246 366

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Ģeodēziskās atskaites sistēmas modernizācija un ģeotelpiskās informācijas pieejamības uzlabošana valsts un pašvaldību operatīvajiem dienestiem, valsts informācijas sistēmām kopējai valsts aizsargspēju paaugstināšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

741 899

781 712

39 813

Izmaiņas izdevumos saistībā ar apstiprināto Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju (samazinās pašu ieņēmumi, ņemot vērā izmaiņas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu finansēšanas principos) saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta.sēdes prot. Nr.39 48.§

200 000

-

-200 000