Programmas mērķis:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
  2. nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
  3. uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
  4. nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;
  5. nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
  6. nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
  7.  nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
prognoze

2025. gada
prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)

2

2

2

2

2

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (Periodi: 2022-2024) (%)

-

30,7

33,6

35,7

30,7

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (civilā versija un militārā versija)  (skaits)

500

470

497

470

470

Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

1

8

10

11

11

Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (%)

-

16,5

16,5

16,5

16,5

Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)

-

-

1

1

1

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)

4

3

4

4

4

Starptautiskā sadarbība,  pieredze un labās prakses pārņemšana

Dalība starptautisko projektu pasākumos (skaits)

4

4

11

11

11

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 158 007

7 567 453

9 037 339

8 938 435

8 938 435

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

409 446

1 469 886

-98 904

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

19,4

-1,1

-

Atlīdzība, euro

4 927 522

5 102 638

6 185 885

6 174 884

6 174 884

Vidējais amata vietu skaits gadā

282

282

282

282

282

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 456

1 508

1 828

1 825

1 825

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

47 179

1 517 065

1 469 886

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

280 935

280 935

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

280 935

280 935

Citas izmaiņas

47 179

1 236 130

1 188 951

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.:

-

955 291

955 291

atlīdzībai  atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

-

568 968

568 968

ģeoinformācijas atbalsta vienības nodrošinājumam Nacionālo bruņoto spēku mācībās

-

40 982

40 982

siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam

 

345 341

345 341

 t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

47 179

280 839

233 660

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 2022. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.52 5.§)

-

52 091

52 091

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu dalību Latvijas – Lietuvas valsts robežas redemarkācijas darbos (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)

-

21 874

21 874

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

45 079

-

- 45 079

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punktam)

-

206 874

206 874

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” iemaksai Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (MK 2022. gada 14. jūnija sēdes protokola Nr.32 6.§ )

2 100

-

- 2 100