Programmas mērķis:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
  2. nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
  3. uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
  4. nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;
  5. nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
  6. nodrošināt ģeoinformācijas  sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
  7. nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada (izpilde)

2020. gada
plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
prognoze

2023. gada
prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits)

2

2

2

2

2

Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumi dienā) (skaits)

198

660

660

660

660

Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)

8

17

20

20

22

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)

25

28

28

28

28

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Ortofoto kartes sagatavošana  intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)

30,7

33,6

35,7

-

-

 Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2022-2024) (% no valsts teritorijas)

-

-

-

30,7

33,6

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

402,2

400

500

500

500

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)

73,4

70

70

70

70

Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija  (Latvijas teritorijas daļu skaits)

22

8

1

8

15

Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km2)

-

100

100

100

100

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)

3

3

3

3

3

Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)

Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)

4

4

4

4

4

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada (izpilde)

2020. gada
plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 684 849

7 624 836

7 279 414

7 279 414

7 279 414

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-60 013

-345 422

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,8

-4,5

-

-

Atlīdzība, euro

4 731 737

4 882 442

4 954 098

4 954 098

4 954 098

Vidējais amata vietu skaits gadā

278

278

282

282

282

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 408

1 463

1 464

1 464

1 464

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 847

525

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

435 828

90 406

-345 422

t. sk.:

Citas izmaiņas

435 828

90 406

-345 422

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

18 750

-

-18 750

    t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

417 078

90 406

-326 672

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

394 466

-

-394 466

Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju sakarā ar funkciju palielināšanu Latvijas Ģeotelpiskajā informācijas aģentūrā

-

90 406

90 406

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Bristen” atjaunošanu un pilnveidošanu

22 612

-

-22 612