Programmas mērķis:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

1)   iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;

2)   nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;

3)   uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);

4)   nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;

5)   nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;

6)   nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;

7)   nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
prognoze

2024. gada
prognoze

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana

Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)

2

2

2

2

2

Klientiem pieejamo datu Karšu pārlūka skatījumi vidēji dienā (skaits)

493

660

660

660

660

Pēc Atvērto datu principa nodrošinātas ģeotelpisko datu kopas (skaits)

19

20

23

23

23

Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā reģistrēti tautsaimniecībai nozīmīgi pakalpojumi (skaits)

28

28

31

31

31

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (%)

33,6

35,7

-

-

-

Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (Periodi: 2022-2024) (%)1

-

-

30,7

33,6

35,7

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

444

500

470

470

470

Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

72

70

70

70

70

Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

8

1

8

10

11

Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km2)

269

100

124

124

124

Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (%)1

-

-

16,5

16,5

16,5

Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana

Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)

4

3

3

3

3

Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)

Dalība starptautisko projektu pasākumos (skaits)

4

4

4

4

4

Piezīmes.

1Ar 2022. gadu ir izveidots jauns rezultatīvais rādītājs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 545 789

7 279 414

7 567 453

7 544 248

7 540 663

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-266 375

288 039

-23 205

-3 585

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

4,0

0,3

0,0

Atlīdzība, euro

4 904 709

4 954 098

5 102 638

5 114 108

5 120 353

Vidējais amata vietu skaits gadā

281

282

282

282

282

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 454

1 464

1 508

1 511

1 513

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 847

525

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

42 045

330 084

288 039

t. sk.:

Citas izmaiņas

42 045

330 084

288 039

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājuma prognozēm,  attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai un kārtējiem uzturēšanas izdevumiem (MK 2020. gada 17. decembra sēdes protokola Nr.84 2.§)

2 000

 

-2 000

 t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

40 045

330 084

290 039

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

40 045

-

-40 045

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.2. punkts)

-

52 500

52 500

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu dalību Latvijas – Lietuvas valsts robežas redemarkācijas darbos (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)

-

46 065

46 065

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanu un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§)

-

231 519

231 519