Programmas mērķis:

  1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
  2. nodrošināt drošu radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” un Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu;
  2. veikt novērojumu programmas īstenošanu, papildinot ar datiem vides informācijas sistēmu un datu bāzes.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā

2041 872

2200 000

2200 000

2200 000

2 200 000

Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā

337 124

350 000

398 000

398 000

398 000

Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā

1540 164

1400 000

1400 000

1400 000

1 500 000

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturēto vienību skaits gadā

-

39 800

39 850

39 900

39 900

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā

13 915

13 635

13 635

13 635

13 635

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)

3 668

4 000

4 000

4 000

4 000

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos, (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums)

94

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Informācijas nodro­šināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)

407

350

350

350

350

Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā

21 096

21 500

22 000

22 500

22 500

Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (objektu skaits gadā)

-

1

1

1

1

Nodrošinātadroša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto radioaktīvo atkritumu uzgla­bāšanas objektu skaits gadā

1

1

1

1

1

Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā

31 510

30 000

30 000

30 000

30 000

Salaspils kodolreaktoradroša uzturēšana (objektu skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4 711 509

4 214 907

5 019 306

4 128 104

4 128 104

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-496 602

804 399

-891 202

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,5

19,1

-17,8

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

49 000

853 399

804 399

t. sk.:

Citas izmaiņas

49 000

853 399

804 399

Finansējuma izmaiņas neatliekamajam pasākumam “Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana” (MK 27.08.2015. sēdes prot. Nr.42 3.§ 7.punkts; MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.punkts; MK 05.02.2019. sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts; atbalstītie priekšlikumi 2019.gada budžeta 2.lasījumam)

49 000

486 833

437 833

Pasākums “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

366 566

366 566