Programmas mērķis:

  1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
  2. nodrošināt drošu radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” un Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu;
  2. veikt novērojumu programmas īstenošanu, papildinot ar datiem vides informācijas sistēmu un datu bāzes.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā

2 131 139

1770 000

2200 000

2200 000

2200 000

Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā

340 235

350 000

350 000

398 000

398 000

Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā

1 608 235

1280 000

1400 000

1400 000

1400 000

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā

39 757/ 104

41000/100

-

-

-

Novērojumu datu arhīvā uzturēto vienību skaits gadā

-

-

39 800

39 850

39 900

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā

13 936

13 235

13 635

13 635

13 635

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)

3 582

4 000

4 000

4 000

4 000

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos, (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums)

ne mazāk kā 94%

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Informācijas nodro­šināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)

399

400

350

350

350

Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā

20 500

19 500

21 500

22 000

22 500

Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā

562

562

-

-

-

Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (objektu skaits gadā)

-

-

1

1

1

Nodrošinātadroša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto radioaktīvo atkritumu uzgla­bāšanas objektu skaits gadā

1

1

1

1

1

Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā

32 570

30 000

30 000

30 000

30 000

Platība, kurā no­drošināta specializēto bīstamo atkritumu uz­glabāšanas novietņu droša apsaimniekošana, ha

5,7

5,7

-

-

-

Salaspils kodolreaktoradroša uzturēšana (objektu skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 907 947

7 085 139

4214907

4 652 740

3 761 538

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 177 192

- 2 870 232

437 833

-891 202

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81,3

-40,5

10,4

-19,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 020 232

150 000

-2 870 232

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 020 232

150 000

-2 870 232

Finansējuma samazinājums neatliekamajam pasākumam "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" (MK 27.08.2015. sēdes prot. Nr.42 3.§ 7.punkts)

2 012 686

-

-2 012 686

Finansējuma samazinājums Salaspils kodolreaktora uzturēšanai (MK 17.03.2015. sēdes prot. Nr.15 30.§ 24.punkts)

150 000

-

-150 000

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Vides uzraudzības stiprināšana (t. sk. algas inspektoriem)" (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punkts)

120 000

-

-120 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem", lai nodrošinātu remigrācijas koordinatora darbu katrā plānošanas reģionā (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.1.apakšpunkts)

152 640

-

-152 640

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)

100 713

-

-100 713

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu (priekšlikums Nr.69 2.lasījumam)

82 078

-

-82 078

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

74 040

-

-74 040

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas "Going Digital in Latvia" projekta strukturizēšanu, starpposmu nodevumu izvērtēšanu (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.punkts)

70 000

-

-70 000

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu (priekšlikums Nr.70 2.lasījumam)

67 992

-

-67 992

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

25 083

-

-25 083

Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

15 000

-

-15 000

Finansējuma pārdale programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" ietvaros no 2016.-2018.gada budžeta neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana", lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbus (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)

150 000

150 000

-