28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

Programmas mērķis:

  1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
  2. sagatavot ziņojumus atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un starptautisko konvenciju ietvaros;
  3. nodrošināt bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” paplašināšanu;
  2. uzsākt Salaspils kodolreaktora demontāžas procesu.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā

-

1 770 000

1 770 000

1 770 000

1 770 000

Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā

-

350 000

350 000

350 000

350 000

Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā

-

1 280 000

1 280 000

1 280 000

1 280 000

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā

39 653/58

41 000/100

41 000/100

41 000/100

41 000/100

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā

13 291

13 235

13 235

13 235

13 235

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)

3 186

4 000

4 000

4 000

4 000

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos, (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums)

94

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Informācijas nodro­šināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)

331

400

400

400

400

Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā

19 990

19 500

19 500

19 500

19 500

Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā

562

562

562

562

562

Sagatavoti ziņojumi un informatīvie materiāli atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko konvenciju ietvaros

Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem un starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā

-

45

45

45

45

Atbilstoši valsts iek­šējiem normatīvajiem dokumentiem sagata­voto informatīvo materiālu skaits

27

15

15

15

15

Nodrošināta bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto bīsta­mo atkritumu uzgla­bāšanas objektu skaits gadā

1

1

1

1

1

Bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā

33 050

30 000

30 000

30 000

30 000

Platība, kurā no­drošināta specializēto bīstamo atkritumu uz­glabāšanas novietņu droša apsaimniekošana, ha

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Salaspils kodolreaktora uzturēšana (objektu skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 402 869

5 755 349

7 085 139

4 802 453

4 753 453

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

2 352 480

1 329 790

-2 282 686

-49 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

69,1

23,1

-32,2

-1,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

173 930

1 503 720

1 329 790

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

281 166

281 166

Vides uzraudzības stiprināšana (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)

-

281 166

281 166

Citas izmaiņas

173 930

1 222 554

1 048 624

Finansējuma palielinājums neatliekamiem pasākumiem  "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai "

-

1 216 884

1 216 884

Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana"

173 930

-

-173 930

Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole”

-

5 670

5 670